Обявление № АГ-05-28/27.03.2020 г. за изработен проект за изменение на ПУП - План за регулация за УПИ XIII-152, кв. 2 по ПУП на с. Радецки, общ. Нова Загора