Съобщение за одобрен ПУП - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: "Външно ел. захранване на ППС SLV 154 в ПИ с идентификатор 51161.65.16 по КККР на с. Научене, общ. Нова Загора