Съобщение за одобрен ПУП - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: "Подземно трасе на кабелна линия НН 0,4 kV от МТП с. Стоил войвода до ГРТ на УПИ I-33 по ПУП на с. Стоил войвода