Съобщение за изработен проект за ПУП за елемнти на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: "Електрификация на 83-та жп линия Симеоновград - Нова Загора - Кабелиране на действаща въздушна линия НН "Извод А МТП"