Заповед №РД-29-300/14.05.2020 г. за одобрен проект за изменение на ПУП - План за регулация за УПИ Х-532, кв. 40 по ПУП на с. Кортен, общ. Нова Загора