Заповед №РД-29-298/14.05.2020 г. за одобрен проект за изменение на ПУП - План за регулация за УПИ VII-420, кв. 71 по ПУП на с. Пет могили, общ. Нова Загора