Заповед №РД-29-303/15.05.2020 г. за одобрен проект за изменение на ПУП - План за регулация за УПИ II-212 и УПИ III-213, кв. 26 по ПУП на с. Новоселец, общ. Нова Загора