Заповед №РД-29-304/15.05.2020 г. за одобрен проект за изменение на ПУП - План за регулация за УПИ II-164, кв. 22 по ПУП на с. Новоселец, общ. Нова Загора