Заповед №РД-29-308/19.05.2020 г. за одобрен проект за изменение на ПУП-План за регулация за УПИ XIII-152, кв. 2 по ПУП на с. Радецки, общ. Нова Загора