Заповед №РД-29-309/19.05.2020 г. за одобрен проект за изменение на ПУП - План за регулация за УПИ I-152, кв. 2 по ПУП на с. Радецки, общ. Нова Загора