Заповед №РД-29-310/19.05.2020 г. за одобрен проект за изменение на ПУП - План за регулация за УПИ Х-213, кв. 24 по ПУП на с. Радево, общ. Нова Загора