Заповед №РД-29-347/04.06.2020 г. за одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване за УПИ VII-2739, кв. 119 по ПУП /ПИ с идентификатор 51809.504.2739 по КККР/ на гр. Нова Загора