Заповед № РД-29-356/09.06.2020г. за одобрен проект за изменение на ПУП - План за регулация и застрояване и Работен устройствен план за УПИ I-кжс, кв. 205 по ПУП на гр. Нова Загора