Обявление №АГ-05-37/15.05.2020 г. за одобрен проект за изменение на ПУП - План за регулация на УПИ Х-532, кв. 40 по плана на с. Кортен, общ. Нова Загора