Обявление №АГ-05-38/15.05.2020 г. за одобрен проект за изменение на ПУП - План за регулация на УПИ VI-535, кв. 40 по плана на с. Кортен, общ. Нова Загора