Заповед №РД-29-363/11.06.2020 г. за одобрен проект за изменение на ПУП - План за регулация за УПИ II-54, кв. 16 по ПУП на с. Пет могили, общ. Нова Загора