Заповед № РД - 29 - 387/23.06.2020г. за одобряване на проект за ПУП - План за застрояване за ПИ с идентификатор 04635.65.18 по КККР в землището на с. Богданово, общ. Нова Загора, м. "ГЕРЕНИТЕ", самостоятелна съставна част към КПИИ