Заповед №РД-29-413/30.06.2020 г. за одобрен проект за изменние на ПУП - План за регулация УПИ VII-53, кв. 1 по ПУП на с. Омарчево, общ. Нова Загора