Заповед №РД-29-414/30.06.2020 г. за одобрен проект за изменение на ПУП - План за регулация и застрояване за УПИ XI-166, кв. 15 по ПУП на с. Новоселец, общ. Нова Загора