Проведе се 10-то заседание на Общински съвет - Нова Загора

Поредното десето заседание на ОбС Нова Загора се проведе на 16 юли. В определения дневен ред бяха включени 25 точки, след което беше одобрена и добавена още една точка. В хода на заседанието бе прието Предложението относно обсъждане докладите на читалищата за осъществените читалищни дейности и изпълнение на програмите за 2019г. и изразходваните от бюджета средства, както и предложението за съгласуване позицията на представителя на Община Нова Загора в заседанието на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВИК-Сливен” ООД. Общинските съветници приеха годишния финансов отчет на МБАЛ „Света Българска” ЕООД, гр. Нова Загора за 2019г. и одобриха годишния отчет за 2019г. на концесионни договори с концедент Общински съвет Нова Загора. Подложени на дискусия бяха и точките, свързани с продажбата чрез публичен търг на поземлени имоти, частна общинска собственост и др. След изчерпване на дневния ред и дадената възможност за питания, обръщения и декларации, заместник - председателят на Общински съвет Нова Загора Андония Спасова закри заседанието.