Община Нова Загора подписа договор с Фонд „Социална закрила”

В края на месец август Община Нова Загора подписа договор с Фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика по проектното предложение „Оказване на социална подкрепа за пълноценно участие на потребителите на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в с. Асеновец, общ. Нова Загора в иновативния образователен процес за учебната 2020/2021г.” Целта на проекта е в условията на нарастващата опасност от епидемична обстановка, свързана с Covid-19, да се осигури непрекъснат образователен процес на децата и младежите, които учат и са настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа, като същевременно се подпомогне и тяхната самостоятелност. Дейностите по одобрения проект са насочени към техническо оборудване за подпомагане на образователния процес на Комплекса за социални услуги за деца и семейства Детство за всички“ с. Асеновец и отговарят изцяло на изискванията на Целевата програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителски грижи, утвърдена със заповед № РД01-325/28.05.2020г. на социалния министър Деница Сачева.
С отпуснатите средства от Фонд „Социална закрила” вече са закупени и инсталирани за ползване: компютърна конфигурация, два преносими компютъра, мултифункционално лазерно устройство и рутер. С получената сума е заплатена и таксата за интернет в социалното заведение до края на годината.