Бе подписан договор по проект „Изграждане на система за видеонаблюдение във всички села на територията на община Нова Загора"


Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

На 23 ноември 2020 г. между Държавен фонд „Земеделие“, Сдружение „Местна инициативна група – Нова Загора“ и Община Нова Загора се подписа третият договор № BG06RDNP001-19.164-0006-С01/23.11.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура № BG06RDNP001-19.164 чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за бенефициенти, възложители по ЗОП по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. С него ще се финансират дейностите по проект № BG06RDNP001-19.164-0006 „Изграждане на система за видеонаблюдение във всички села на територията на община Нова Загора”. Общият размер на проектното предложение е в размер на 241 438,95 лв., от които 217 295,05 са европейско финансиране, а 24 143,90 са национално. Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца от датата на подписване на договора.
Проектното предложение предвижда да се повиши контролът, опазването на реда и собствеността на всички жители, които живеят по селата на територията на община Нова Загора. Видеонаблюдението ще бъде част от системата за сигурност в общината, като ще бъде предоставен пълен достъп на органите на МВР-Нова Загора.
Ще бъдат монтирани 164 броя камери в 32 села на територията на община Нова Загора. Те ще следят движението на всички входове и изходи. Камери ще има за по-голяма безопасност и около всички уязвими места във всяко едно от селата, като училища, детски градини, площадки, възлови кръстовища, гробищни паркове и др.

„Този документ е създаден в рамките на Договор № BG06RDNP001-19.164-0006-С01/23.11.2020 г. по проект № BG06RDNP001-19.164-0006 „Изграждане на система за видеонаблюдение във всички села на територията на община Нова Загора”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от  Община Нова Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.”.