Удостоверения за българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност /изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност или лична карта с изтекъл срок на валидност/