Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Нова Загора

Наредба

за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Нова Загора

 

Раздел I

Общи положения

 

Чл. 1. (1) (пром. Реш. № 235/27.10.2016 г.) С тази Наредба се определят условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Нова Загора и сметките за средства от Европейския съюз, както и взаимоотношенията с централните ведомства, второстепенните разпоредители с бюджет, други общини, финансови институции и местната общност.

(2) (пром. Реш. № 235/27.10.2016 г.) Наредбата регламентира управлението на бюджетните средства и сметките за средства от Европейския съюз при спазване на следните принципи:

1. всеобхватност - управлението се осъществява чрез бюджета и сметките на бюджетните разпоредители, включени в Сборния бюджет на Община Нова Загора.

2. отчетност и отговорност – общинския бюджет се управлява по начин, който гарантира отчетността и отговорността на разпоредителите с бюджета;

3. адекватност - съответствие на фискалната политика с макроикономическите показатели и социално-икономическите цели на общината;

4. икономичност - придобиването с най-малки разходи на необходимите ресурси за осъществяване дейността на общината, при спазване на изискванията за качество на ресурсите;

5. ефикасност - постигането на максимални резултати от използваните ресурси при осъществяване дейността на общината;

6. ефективност - степента на постигане целите на общината при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от тяхната дейност;

7. прозрачност - създаване на възможност за информираност на обществото чрез осигуряване на публичен достъп до информация за бюджетните прогнози и проектобюджети на общината;

8. устойчивост - поддържане на текущи нива на приходите и разходите без риск за платежоспособността на общината или за способността за покриване на задължения в дългосрочен план;

9. законосъобразност - спазване на приложимото законодателство, на вътрешните актове и на договорите.

Чл.2. (1)Общинският бюджет е:

1. Годишен финансов план, който се съставя, приема, променя, изпълнява и отчита съгласно Закона за публичните финанси. Бюджетът на Община Нова Загора включва всички постъпления и плащания за дейността на общината за съответната бюджетна година, с изключение на постъпленията и плащанията, за които се прилагат сметки за средства от Европейския съюз, и на операциите с чужди средства, за които са обособени сметки за чужди средства съгласно изискванията на Закона за публичните финанси.

2.Документ за финансовата политика на общината;

3.Ръководство за оперативната дейност;

(2) (пром. Реш. № 235/27.10.2016 г.) В състава на общинския бюджет влизат: бюджетът на първостепенния разпоредител с бюджет; бюджетите на второстепенни разпоредители с бюджетни средства, в т.ч. и делегираните бюджети и бюджетните сметки на кметствата.

 (3) С общинският бюджет се осигуряват парични средства за финансиране на местни и делегирани от държавата дейности в интерес на местната общност.

(4)Кметът общината организира и ръководи съставянето, внасянето в общинския съвет и изпълнението на бюджета на общината.

(5) Първостепенният разпоредител с бюджет разработва и утвърждава вътрешни правила за организация на бюджетния процес, които се утвърждават от кмета на общината.

Чл. 3. (1) Бюджетът се съставя и изпълнява за една бюджетна година.

(2) Бюджетната година започва на 1 януари и приключва на 31 декември на съответната година.

(3) Бюджетът се съставя в български левове.

Чл.4. (1) Разпоредител с бюджет е съответният ръководител на бюджетната организация.

(2) Първостепенни разпоредители с бюджет са разпоредителите, които съставят, изпълняват и отчитат бюджет и са определени като такива със закон. Първостепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Община Нова Загора е кметът на общината.

(3) Правомощия на първостепенен разпоредител с бюджет може да се делегират от първостепенният разпоредител с бюджет на негов заместник или секретаря на общината. Конкретните права и задължения по делегирането се определят със заповед. Делегирането не освобождава съответния първостепенен разпоредител с бюджет от отговорност за изпълнението на делегираните правомощия.

(4) Разпоредители с бюджет от по-ниска степен са тези, чиито бюджети се включват в бюджета на съответния разпоредител с бюджет от по-висока степен.

(5) Разпоредителите с бюджет от втора степен по бюджета на Община Нова Загора се определят от общинският съвет по предложение на кмета на общината.

(6) За разпоредител с бюджет от по-ниска степен може да бъде определен и ръководителят на структурно звено на бюджетна организация, което не е юридическо лице.

(7) Второстепенни разпоредители с бюджет прилагат делегиран бюджет в случаите, когато това е определено със закон, както и когато въз основа на закон са определени от първостепенния разпоредител с бюджет да прилагат делегиран бюджет.

(8) Първостепенният разпоредител с бюджет упражнява контрол върху процесите по планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

Чл. 5. Бюджетът на Община Нова Загора се приема от общинския съвет по реда на Закона за публичните финанси.

Чл. 6. Основните показатели на бюджетите и сметките за средства от Европейския съюз са приходите, помощите и даренията, разходите, бюджетните взаимоотношения, бюджетното салдо и финансирането на бюджетното салдо.

Чл. 7. (1) Постъпленията не са целеви и служат за покриване на плащанията.

(2) Средствата от помощи и дарения по международни програми и договори се разходват съгласно изискванията и клаузите на съответните програми и договори.

(3) Средствата с източник инвестиционен заем се разходват съгласно клаузите на сключените договори.

Чл. 8. При формирането на приходната част на бюджета на Община Нова Загора, общинския съвет определя постъпленията от:

1. местни данъци;

2. местни такси;

3. предоставяните от общината услуги и права;

4. управлението и разпореждането с общинско имущество;

5. глоби и имуществени санкции;

6. лихви, неустойки и други неданъчни приходи.

7. постъпления от приватизация;

Чл. 9. (1) Разходите по бюджетите на разпоредителите с бюджет се класифицират по показатели въз основа на икономически и функционален признак.

(2) (пром. Реш. № 235/27.10.2016 г.) В разходната част на общинския бюджет се предвиждат средства за финансиране на местни и делегирани от държавата дейности, както и дофинансиране за делегираните от държавата дейност.

(3) (пром. Реш. № 235/27.10.2016 г.) Общинският съвет определя в разходната част на общинския бюджет средства за финансиране на текущи и капиталови разходи, както и разходите за лихви, такси и комисионни по обслужването на общинския дълг.

(4) Постъпленията от приватизация може да се разходват само за придобиване и основен ремонт на дълготрайни активи, за разходи, свързани с приватизационния процес, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура.

Чл. 10. (1) Бюджетният процес включва дейностите по съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, по съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета.

(2) Бюджетният процес се управлява от общинския съвет и кмета на Община Нова Загора

Раздел IІ

Фискални правила

 

Чл. 11. Общинският съвет и кметът на общината при съставянето, приемането и изпълнението на бюджета спазват съответните фискални правила по Закона за публичните финанси.

Чл. 12. Средносрочната цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа, е придържане към балансирано бюджетно салдо.

Чл.13. (1) Средният темп на нарастване на разходите за местни дейности по бюджета на общината за прогнозирания средносрочен период не следва да надхвърля средния темп на нарастване на отчетените разходи за местни дейности за последните три години.

(2) По-висок темп на нарастване на разходите спрямо този по ал. 1 се допуска само при компенсиране с допълнителни мерки, водещи до увеличаване на бюджетните приходи. Допълнителните мерки следва да водят до устойчиво нарастване на собствените общински приходи и да нямат еднократен характер.

(3) Мерки, водещи до трайно намаляване на бюджетните приходи по бюджета на общината, се компенсират с мерки за трайно намаляване на разходите.

Чл. 14. (1) Годишният размер на плащанията по общинския дълг за общината във всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за касовото изпълнението на бюджета на общината.

(2) Номиналът на издадените през текущата бюджетна година общински гаранции не може да надвишава 5 на сто от общата сума на приходите и общата изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината.

(3) Годишният размер на плащанията по дълга включва дължимите главница, лихви, такси, комисионни и други плащания по поетия от общината дълг.

(4) Когато предстоящо плащане по съществуващ дълг, който е предмет на рефинансиране, е дължимо на дата, предхождаща датата на поемане на рефинансиращия дълг, общината задължително заделя паричен резерв за предстоящото

плащане по съществуващия дълг в рамките на размера, определен с ал. 1.

(5) В ограничението по ал. 1 не се включва дългът на общините по временни безлихвени заеми и по предоставени им заеми от други лица от сектор "Държавно управление".

(6) Със Закона за държавния бюджет за съответната година може да се определя максимален размер на дълга, който може да бъде поет от общината през бюджетната година извън ограниченията по ал. 1 и извън случаите по ал. 5 за авансово финансиране

на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз.

Чл. 15. Община Нова Загора представя в Министерство на финансите информация за състоянието и движението на дълга на общината, включително за намеренията за поемане на дълг, както и за издаване на гаранции, по ред и в срокове, определени от министъра на финансите.

Чл. 16. С Решението за приемане на общинския бюджет за съответната година общински съвет определя:

1. максималния размер на новия общински дълг;

2. общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през годината;

3. максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на бюджетната година.

Чл. 17. Дължимите суми за лихви и погашения по главниците по общинския дълг съставляват приоритетно задължение на общинския бюджет.

 

Раздел IІІ

Структура на общинския бюджет

 

Чл. 18. (1) Общинският бюджет включва:

1. приходи от:

а) местни данъци - при условия, по ред и в граници, установени със закон;

б) такси - при условия и по ред, установени със закон;

в) услуги и права, предоставяни от общината;

г) разпореждане с общинска собственост;

д) глоби и имуществени санкции;

е) лихви и неустойки;

ж) други постъпления;

з) помощи и дарения.

2. разходи за делегирани от държавата и за местни дейности, както и във функционален разрез съгласно единната бюджетна класификация, за:

а) персонал;

б) издръжка;

в) лихви;

г) помощи и обезщетения за домакинства;

д) текущи субсидии;

е) капиталови разходи;

3. бюджетни взаимоотношения с централния бюджет и с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз;

4. бюджетно салдо;

5. финансиране.

Чл. 19. (1) По бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет не се предвиждат приходи, с изключение на помощи и дарения.

(2) Алинея 1 не се прилага за делегираните бюджети.

Чл. 20. Общинският бюджет е публичен и се контролира от местната общност по ред, определен от общинския съвет и от определените със закон компетентни органи

/Приложение № 1/.

 

Раздел IV

Взаимоотношения на общинския бюджет с държавния

бюджет и с други бюджети и сметки

 

Чл. 21. (1) Бюджетните взаимоотношения, включително размерът им по видове между общинският бюджет и държавния бюджет, се определят със Закона за държавния бюджет за съответната година.

(2) (пром. Реш. № 235/27.10.2016 г.) Бюджетните взаимоотношения по ал. 1 може да се променят по реда на Закона за публичните финанси, въз основа на друг закон или акт на Министерския съвет.

Чл. 22. (1) Бюджетните взаимоотношения на общинския бюджет с централния бюджет включват:

1. трансфери за:

а) обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности;

б) местни дейности, включително обща изравнителна субсидия;

в) целева субсидия за капиталови разходи;

г) други целеви разходи;

д) финансови компенсации от държавата;

2. временни безлихвени заеми.

(2) В общинския бюджет се включват и бюджетните взаимоотношения с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз.

(3) Средствата по ал. 1, т. 1 се предоставят въз основа на Закона за държавния

бюджет за съответната година и/или с акт на Министерския съвет.

(4) Средствата по ал. 1, т. 1, букви "а", "б" и "в" се предоставят в срокове, определени със Закона за държавния бюджет за съответната година.

Чл. 23. (1) Държавата финансира делегираните на общините държавни дейности с обща субсидия за тези дейности.

(2) Общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности се определя въз основа на приети от Министерския съвет стандарти за финансиране и натурални показатели за съответната дейност.

Чл. 24. Общата изравнителна субсидия за местни дейности е предназначена да осигури минимално равнище на местните услуги в общините. Механизмът за разпределението на общата изравнителна субсидия по общини се определя със Закона за държавния бюджет за съответната година.

Чл. 25. (1) Размерът на целевата субсидия за капиталови разходи и Механизмът за неговото разпределение по общини се определят със Закона за държавния бюджет за съответната година.

(2) Проектът на Механизма по ал. 1 се съгласува с Националното сдружение на общините в Република България.

Чл.26. (1) При извършване на промени по реда на Закона за публичните финанси, размерът на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет се смята за изменен от датата, посочена в писменото уведомление на министъра на финансите.

(2) Промените по показателите на общинския бюджет в резултат на получени като трансфер или временен безлихвен заем средства от държавния бюджет и от други бюджети и сметки се извършват, без да е необходимо решение на общинския съвет.

 

Раздел V

Съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности

за следващите три години и на общинския бюджет

 

Чл. 27. (1) Кметът на община Нова Загора, организира съставянето на бюджетната прогноза и на бюджета на общината при спазване на указанията по чл. 67, ал. 6 от Закона за публичните финанси.

(2) В бюджетната прогноза за местните дейности се включват и прогнози за:

1. общинските сметки за средствата от Европейския съюз - по основни показатели;

2. динамиката и състоянието на общинския дълг и на дълга, гарантиран от общината;

3. приходите, разходите и останалите показатели по чл. 14 от Закона за публичните финанси за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор "Местно управление" и чиито операции и средства не са включени в общинския бюджет;

4. финансите на контролираните от общината дружества и други лица, включително информация за прогнозните приходи, разходи и инвестиции, очакваната динамика и състоянието на техния дълг, финансови резултати, очакван размер на дивидента за общината, прогнозни стойности за субсидии, капиталови трансфери и други предоставяни от общината средства, изпълнение на проекти по програми на Европейския съюз;

5. очаквания ефект върху показателите на общинските финанси, включително за лицата по т. 3 и 4 от публично-частни партньорства и концесии за срока на прогнозата и до края на действието на съответните договори, както и от други съществени, извършени или планирани сделки и операции на общината и нейните подведомствени разпоредители, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината за периода на прогнозата.

(3) Министърът на финансите може да дава указания относно обема, формата и съдържанието на информацията по ал. 2.

(4) Министерството на финансите може да изиска от съответната община да му предостави информацията по ал. 2.

Чл. 28. (1) Кметът на  общината разработва бюджетната прогноза на със съдействието на кметовете на кметства и кметските наместници на базата на:

1. указанията по чл. 67, ал. 6 и по чл. 82, ал. 4 от Закона за публичните финанси;

2. допусканията за развитието на региона;

3. приетите от общинския съвет стратегия, прогнози за развитие на общината и общинския план за развитие;

4. фискалните правила и ограничения, определени в Закона за публичните финанси;

5. предложенията на местната общност;

6. предложенията на второстепенните разпоредители с бюджет, както и на бюджетните предприятия с общинска собственост.

 (2) Общинският съвет одобрява бюджетната прогноза по предложение на кмета на общината.

(3) Кметът на общината представя в Министерството на финансите бюджетната прогноза в сроковете, определени с бюджетната процедура.

Чл. 29. (1) Кметът на община разработва проекта за общинския бюджет по показателите по чл. 45, ал. 1 от Закона за публичните финанси, със съдействието на кметовете на кметства и кметски наместници на базата на:

1. одобрената от Министерския съвет средносрочна бюджетна прогноза, включително размера на бюджетните взаимоотношения на държавния бюджет с общините;

2. разделението на дейностите и определените натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности, съобразно съответните специални закони;

3. разчитане на средства за съфинансиране и/или авансово финансиране на проекти по Европейски програми;

4. задълженията по предявени вземания по влезли в сила съдебни решения;

5. прогнозата за очаквания размер на нови задължения за разходи и за поемане на ангажименти за разходи;

6. задълженията по финансиране на общинския дълг и намеренията за поемане на нов общински дълг, както и максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;

7. задълженията по национални и регионални програми и проекти;

8. други бюджетни, отчетни и статистически показатели на касова и начислена основа;

9. други оценки и прогнози.

(2) (пром. Реш. № 235/27.10.2016 г.) В рамките на срока по ал. 4, кметът на общината представя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се внася в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета, съгласно Приложение № 1 към настоящата Наредба.

(3) Проектът на бюджета се придружава от разчети по показатели по единната бюджетна класификация, определени с указанията по чл. 67, ал. 6 от Закона за публичните финанси, от индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и от прогнозите по чл. 82, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

(4) Кметът на общината внася в общинския съвет окончателния проект на бюджета на общината, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и прогнозите по чл. 82, ал. 3 от Закона за публичните финанси в срок до 20 работни дни от обнародването на Закона за държавния бюджет за съответната година.

 

 

Раздел VІ

Приемане на бюджета на общината

 

Чл. 30. (1) Проектът на бюджет се разглежда от общинския съвет.

(2) Общинският съвет приема с решение бюджета на общината по показателите по чл. 45, ал. 1 от Закона за публичните финанси, в срок до 15 работни дни от внасянето му от кмета. Размерите на бюджетните взаимоотношения с държавния бюджет трябва да съответстват на приетите със Закона за държавния бюджет за съответната година, както и на други, относими за общината показатели и разпоредби.

(3) (нова Реш. № 360/24.06.2021 г.) В рамките на общинския бюджет Общински съвет Нова Загора одобрява и утвърждава показателите за разходите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси по кметства и населени места с кметски наместници с изключение на определените като второстепенни разпоредители с бюджет както следва:

1. Разходи за персонал - основни месечни възнаграждения; възнаграждения за професионален опит и трудов стаж; други възнаграждения и осигурителни плащания за сметка на работодателя;

2. Разходи за издръжка - отчетни данни от предходната година, коригирани на база направен анализ;

3. Капиталови разходи - актуални данни на база планираните разходи за основен ремонт и придобиване на материални дълготрайни активи на територията на населеното място.

(4) С решението по ал. 2 общински съвет одобрява и:

1. (пром. Реш. № 235/27.10.2016 г.) максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;

2. (пром. Реш. № 235/27.10.2016 г.) максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, като ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;

3. размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за текущата година;

4. размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година;

5. лимита за поемане на нов общински дълг, максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;

6. разчетите за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи;

7. други показатели, включително такива, определени в закона за държавния бюджет за съответната година;

8. индикативен годишен разчет за средствата от Европейския съюз;

9. актуализирана бюджетна прогноза.

(5) Целевата субсидия за капиталови разходи по ал. 3, т. 6, определена със Закона за държавния бюджет за съответната година, може да се разпределя за делегирани от държавата дейности и/или за местни дейности. За сметка на тази субсидия могат да се предвиждат капиталови разходи и за делегираните бюджети. Разпределението й се одобрява с решение на общинския съвет.

(6) Със Закона за държавния бюджет за съответната година може да се определи:

1. друг размер на ограниченията по ал. 3, т. 1 и 2;

2. общинските бюджети да включват и други показатели.

(7) Бюджетът на общината се разпределя по тримесечия и разпределението се утвърждава от кмета на община Нова Загора.

Чл. 31. С общинския бюджет може да се предвиди резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер до 10 на сто от общия размер на разходите по бюджета на общината.

Чл. 32. По решение на общинския съвет делегираните от държавата дейности могат да се финансират допълнително със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия на общината.

Чл. 33. Бюджетът на общината се публикува на интернет страницата на общината в срок  до 10 работни дни след приемането му от общинския съвет. Бюджетът на общината се предоставя на Сметната палата и на Министерството на финансите в срок до един месец след приемането му. На Министерството на финансите и на Сметната палата се предоставя и информацията за одобрените показатели по чл. 94, ал. 3 от Закона за публичните финанси по ред, определен от министъра на финансите.

Чл. 34. (1) В случай, че до началото на бюджетната година държавният бюджет не бъде приет от Народното събрание, приходите по бюджета на общината се събират в съответствие с действащите закони, а разходите се извършват в размери не по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година, и при спазване на фискалните правила по Закона за публичните финанси.

(2) В случай че до началото на бюджетната година държавният бюджет е приет от Народното събрание, за периода до приемането на бюджета на общината от общинския съвет месечните разходи за делегираните от държавата дейности се извършват в размери не по-големи от утвърдените със закона за държавния бюджет за съответната година бюджетни взаимоотношения на общината, а разходите за местни дейности се извършват в размери не по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година.

       (3) (нова Реш. № 235/27.10.2016 г.) В случай, че общината е в процедура по финансово оздравяване, кметът на общината изпраща проекта на бюджет за съгласуване от министъра на финансите. Становището на министъра на финансите по проекта на бюджет на общината се обсъжда от общинският съвет при разглеждане на бюджета на общината.

Раздел VІІ

Изпълнение на общинския бюджет

 

Чл. 35. (1) Изпълнението на бюджета на община Нова Загора се организира от кмета на общината чрез кметовете на кметства, кметските наместници и чрез ръководителите на бюджетни звена, финансирани от и чрез общинския бюджет.

(2) В рамките на своята компетентност през бюджетната година  общинският съвет може да открива, закрива или преструктурира бюджетни звена в общината, финансирани със собствени приходи.

(3) Финансовите последици от решенията на общинския съвет по ал. 2, както и тези, свързани с освобождаване на отделни категории лица от заплащане на определени публични задължения към общината, са за сметка на собствените приходи и/или на разходите за местни дейности по бюджета на общината.

Чл. 36. Приходите по бюджета на община Нова Загора се събират от общинската администрация, освен когато със закон е предвидено друго.

Чл. 37. (1) Промени по бюджета на общината  през бюджетната година и в  размера на бюджетните взаимоотношения на общината с държавния бюджет се извършват при условията и по реда на Закона за публичните финанси и на Закона за държавния бюджет за съответната година.

(2) Промените по бюджета на общината, извън тези по чл. 56, ал.2 от Закона за публичните финанси, се одобряват от общинския съвет. Промените, засягащи делегираните от държавата дейности, се одобряват при спазване на ограниченията по чл. 125, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните финанси.

(3) Общинският съвет може да одобрява компенсирани промени между показатели на капиталовите разходи, както и между отделни обекти, финансирани със средства от целевата субсидия, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, като промените се одобряват само в рамките на бюджетната година.

(4) Кметът на община Нова Загора отразява промените по бюджета на общината, съответно по бюджетите на  второстепенните разпоредители с бюджет към него.

            (5) (пром. Реш. № 235/27.10.2016 г.) С настоящата Наредба /в Приложение № 2 към Наредбата/ са определени условията и редът за извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 и ал. 6 от Закона за публичните финанси.

Чл. 38. (1) Общинският  съвет може да оправомощи кмета на общината да извършва компенсирани промени:

1. в частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

2. в частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

(2) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 кметът издава заповеди.

(3) Кметът извършва съответните промени по бюджета на общината, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него, в рамките на промените по ал. 1.

(4) След извършване на промени по реда на ал. 1, както и на тези по чл. 112, ал. 5 от Закона за публичните финанси, кметът представя в общинския съвет актуализирано разпределение на променените бюджети на шестмесечие под формата на приложения за приходната и разходна част на бюджета.

Чл. 39. Временно свободните средства по бюджета на общината могат да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по Закона за публичните финанси, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

Чл. 40. (1) Капиталови разходи, извън тези, финансирани за сметка на целевата субсидия за капиталови разходи и други трансфери от държавния бюджет, може да се извършват за сметка на приходи по бюджета на общината и при спазване изискванията на ал. 2 и 3, както и чрез поемането на дълг по реда на Закона за общинския дълг, при спазване на приложимите за общините фискални правила и ограничения по Закона за публичните финанси.

(2) Постъпления от продажба на общински нефинансови активи се разходват само за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на

социалната и техническата инфраструктура.

(3) Текущи разходи за местни дейности не може да се финансират за сметка на поемането на дългосрочен дълг от общината.

Чл. 41. Не се допуска извършването на разходи, натрупването на нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи, както и започването на програми или проекти, които не са предвидени в годишния бюджет на общината.

Чл. 42. (1) Общината възстановява в държавния бюджет неусвоените средства от целеви трансфери в срок до 31 януари на следващата бюджетна година.

(2) Постъпилите по бюджетите на общините средства от целеви субсидии за капиталови разходи, които не са усвоени към края на текущата бюджетна година, се разходват за същата цел през следващата бюджетна година, като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок до 20 декември.

(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат, когато със закона за държавния бюджет за съответната година или с акт на Министерския съвет е определено друго.

Чл. 43. (1) Кметът на общината може да ограничава или да спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушение на бюджетната дисциплина до неговото преустановяване.

(2) Прилагането на ал. 1 не може да води до преустановяване дейността на засегнатата бюджетна организация, звено или субсидирана дейност или до неизпълнение на произтичащи от нормативен акт задължения.

Раздел VІІІ

Отчет на общинския бюджет

 

Чл. 44. (1) (пром. Реш. № 235/27.10.2016 г.) Кметът на община Нова Загора изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад, и в срок до 31 август на следващата бюджетна година го внася за приемане от общинския съвет. В случаите, когато Сметната палата извършва финансов одит на годишния отчет на общината, кметът на общината внася за приемане одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на общината.

(2) Отчетът по ал. 1 се придружава и от:

1. отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз;

2. отчетната информация по чл. 137, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за публичните финанси;

3. друга отчетна информация.

(3) В доклада по ал. 1 се включва и информация за изпълнението на фискалните цели, както и за изпълнението на прогнозите по чл. 82, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

(4) Председателят на общинския съвет организира публично обсъждане на отчета по ал. 1 от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местни средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет, съгласно Приложение № 1.

            (5) (пром. Реш. № 235/27.10.2016 г.) Общинският съвет след обсъждането по ал. 4 приема отчета по ал. 1 не по-късно от 30 септември на годината, следваща отчетната година.

(6) Приетият отчет по ал. 5 и отчетът за сметките за средства от Европейския съюз по ал. 2, т. 1 се публикуват на интернет страницата на общината.

Чл. 45. Разчетите за сметките за средства от Европейския съюз на общините се изготвят от кмета на общината и се утвърждават от общинския съвет. Редът за изготвяне, утвърждаване и актуализиране на разчетите е определен с настоящата Наредба /Раздел IX/.

Чл. 46. (1) Кметът на общината осъществява текущо наблюдение на изпълнението на общинския бюджет и общинските сметки за средства от Европейския съюз;

            (2) Кметът представя в общинския съвет информация за изпълнението на бюджета на общината, сметките за средства от Европейския съюз за полугодието в срок до 30 септември.

            (3) Кметът на общината информира местната общност за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз, като след приемане от общински съвет на отчетите към полугодието и към края на бюджетната година, същите се правят достъпни за обществеността на страницата на общината.

 

 

Раздел ІX

Средства от Европейския съюз и чужди средства

 

Чл. 47 (1) Средствата от Европейския съюз и свързаното с тях съфинансиране се администрират и управляват от общината и нейните разпоредители с бюджетни средства чрез сметки за средства от Европейския съюз.

(2) Сметките за средства от Европейския съюз са финансово-правна форма за получаване, разпределяне и разходване от бюджетните организации на средства от Европейския съюз и свързаното с тях съфинансиране.

(3) Средствата от Европейския съюз и свързаното с тях съфинансиране може да постъпват и да се разходват чрез бюджета на общината, когато това е предвидено със закон или с акт на Министерския съвет.

(4) Министърът на финансите може да определи режимът на сметките за средства от Европейския съюз да се прилага и за средства по други международни програми и договори, доколкото с нормативен акт не е предвидено друго.

(5) Община Нова Загора и нейните разпоредители с бюджетни средства имат самостоятелни  сметки за отчитане на средствата от Европейския съюз, за които се изготвя обобщен касов и счетоводен отчет.

Чл. 48 (1) Чуждите средства се администрират и управляват от бюджетните организации чрез самостоятелни сметки.

(2) Те са финансово-правна форма за получаване,съхраняване, разпределяне и разходване от бюджетните организации на чужди средства.

Чл. 49. (1) Сметките за средства от Европейския съюз се съставят в български левове.

(2) Разчетите за  средствата от Европейския съюз на община Нова Загора се изготвят от кмета на общината и се утвърждават и актуализират от общинския съвет.

(3) Чрез сметката за средства от Европейския съюз на общината може да се извършва и авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз под формата на безлихвени заеми, гласувани от общинския съвет.

(4) За авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз може да се отпускат временни безлихвени заеми от бюджета на общината с решение на  общинския съвет.

(5) Срокът за погасяване на заемите се обвързва със сроковете на ползването на съответното финансиране със средства от Европейския съюз и свързаното с тях национално съфинансиране и може да превишава края на бюджетната година.

(6) В случаите на отказ на финансиращия орган да верифицира разходите, извършени с ползван заем същият се трансформира в трансфер в съответствие с ДДС № 7/2008 г. на Министерство на финансите.

Чл. 50. Разпоредители със сметки за средства от Европейския съюз са ръководителите на бюджетни организации, в съответствие с ал. 5 на чл. 4 7 от Наредбата.

Чл. 51 (1) Средствата за плащания по бюджетите и сметките за средства от Европейския съюз, както и допустимите и приложими форми на финансиране по реда на Закона за публичните финанси могат да се използват за финансиране на плащания по съответните програми и проекти, включително в случаите, когато не е постъпило или не е разполагаемо за плащания полагащото се финансиране от Европейския съюз или от съответния донор или кредитор по други международни програми и договори.

(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага, при условие че не противоречи на съответното законодателство на Европейския съюз, на договорите, условията и изискванията на програмите и проектите.

Чл. 52 (нов Реш. № 235/27.10.2016 г.) При наличие на условията по чл. 130а, ал.1 от Закона за публичните финанси се прилага глава осма „а” - Общини с финансови затруднения от Закона за публичните финанси.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Наредбата се приема от общински съвет- Нова Загора на основание чл. 82, ал. (1) от

Закона за публичните финанси и влиза в сила от 01.01.2014г. В частта за бюджетния процес влиза в сила от датата на приемането й.

 

 

 

 

Приложение № 1 към чл.29, ал.2 и чл.44, ал.4 от настоящата Наредбата

 

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА

ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ И ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

 

 

І. ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ

 

1. Проектът за общински бюджет се публикува на страницата на община Нова Загора.

2. Кметът на общината организира изготвянето на материал, представляващ основните показатели на документа, в достъпен за гражданите формат и вид, който се предоставя на участващите в обсъждането.

3. В общински вестник и на страницата на общината се публикува обява, съдържаща датата и мястото на публичното обсъждане на проекта за общински бюджет.

4. (пром. Реш. № 235/27.10.2016 г.) Срокът за провеждане на публичното обсъждане на проекта за бюджет за съответната година е до 20 работни дни от обнародването на Закона за държавния бюджет за съответната година.

5. Обявата за публичното обсъждане се публикува най-малко седем дни преди провеждането му.

6. В публичното обсъждане вземат участие всички заинтересовани страни - синдикати, бизнес организации, неправителствени организации и други лица.

7. Становища и предложения по проекта за общински бюджет могат да се

предоставят в Информационният център на община не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

8. За постъпилите предложения по т. 7 и предложенията, направени по време на публичното обсъждане, се съставя протокол, който е неразделна част от проекта за общински бюджет при разглеждането му на заседание на общинския съвет.

 

ІІ. ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

 

1. Отчетът за изпълнението и приключването на годишния общински бюджет се публикува на страницата на общината.

2. (пром. Реш. № 235/27.10.2016 г.) Срокът за приемане от общинският съвет на отчета за изпълнение и приключване на годишния общински бюджет за съответната година е 30 септември на следващата година.

3. Кметът на общината организира изготвянето на материал, представляващ основните показатели в документа, в достъпен за гражданите формат и вид, който се предоставя на участниците в обсъждането.

4. В деня, в който кметът на общината внася отчета за изпълнението и  приключването на общинския бюджет за разглеждане от общинския съвет, на страницата на общината и в общински вестник се публикува обява, съдържаща датата, мястото на публичното обсъждане на отчета.

5. Обявата за публичното обсъждане се публикува най-малко седем дни преди провеждането му.

6. В публичното обсъждане вземат участие всички заинтересовани страни - синдикати, бизнес организации, неправителствени организации и други лица

7. Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в Информационният център на община не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

8. За постъпилите становища, както и за изразените мнения по време на публичното обсъждане се съставя протокол, който се разглежда от Постоянните комисии на общинския съвет заедно с разглеждането на отчета.

 

III. (нов Реш. № 360/24.06.2021 г.) ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА.

1. При извънредни обстоятелства, въведените мерки, на които налагат частична забрана за събиране на хора в закрити помещения в обществени сгради, общественото обсъждане се провежда при съблюдаване на разрешения брой участници;

2. При извънредни обстоятелства, когато въведените мерки допускат общественото обсъждане се провежда на обществени места на открито при съблюдаване броя на участниците;

3. При извънредни обстоятелства общественото обсъждане може да се проведе неприсъствено, чрез попълване на формуляр, утвърден от кмета на общината на хартиен носител или в електронен формат.

3.1. Електронният формат се обявява на сайта на община Нова Загора - http://www.nova-zagora.org, а попълнения се изпраща на e-mail: obshtina@nova-zagora.org

3.2. Хартиеният формуляр се предоставя безплатно на гражданите в Информационния център, а попълнения формуляр се подава и входира на мястото на получаване.

3.3. Протоколът от неприсъствено проведеното публично обсъждане се изготвя въз основа на постъпилите от участвалите лица електронни или хартиени формуляри, преминали през проверка за идентификация на подателя.

4. Когато условията на извънредните обстоятелства го позволяват, вариантите на публично обсъждане могат да се използват и комбинирано.

5. Упълномощава кмета на общината да разработи и утвърди образец на формуляр, който да съдържа: минимум лични данни за идентификация на подателя физическо лице или юридическо лице, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услугите на територията на община Нова Загора:

5.1.3а мнения относно предоставената информация в проекта на бюджет по приходите, разходите и заложените приоритети; конкретни предложения; препоръки към работата на общината.

5.2.3а мнения относно предоставената информация за изпълнението на бюджета по конкретните функции, групи и дейности.

 

Приложение № 2 към чл.37, ал.5 от настоящата Наредба

(пром. Реш. № 235/27.10.2016 г.) ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ, НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И КОНТРОЛ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ПО ЧЛ.94, АЛ.З, Т.1 И 2 И АЛ.6 ОТ ЗПФ / СВЪРЗАНИ С ПОЕТИТЕ АНГАЖИМЕНТИ И ВЪЗНИКНАЛИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ/.

 

1. Община Нова Загора изготвя консолидирана справка за поетите ангажименти и възникнали задължения.

2. Общинския съвет одобрява с тригодишната бюджетна прогноза на общината индикативни стойности за максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през съответната година по бюджета на общината и за максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през съответния период.

3. Второстепенните разпоредители изготвят и предоставят в община Нова Загора справка за ангажиментите заедно с Отчета за касовото изпълнение на бюджета.

4. Разпоредителите с бюджетни средства на общината изготвят справката като се съобразяват с условията за поет ангажимент дадени с указание ДДС№3/01.04.2009 г. на Министерството на финансите. Поемане на ангажимент е налице, когато в резултат на сключен договор, международно споразумение,нормативен акт, решение на държавен, общински или съдебен орган или въз основа на друг документ се ангажира (обвързва) бюджет, извънбюджетна сметка или фонд на бюджетното предприятие с бъдещо плащане (плащания) на конкретно определима сума (суми) към конкретно определено лице (лица) при бъдещо изпълнение или наличие на определени условия и обстоятелства, засягащи съответното лице-получател на сумата (например насрещно изпълнение на задълженията по договор и др.).

5. Разчитането на разходите при съставяне на бюджета за съответната бюджетна година включват остатъка от поетите ангажименти, отразени в Годишния финансов отчет /ГФО/ на общината за предходната година, които ще се реализират през текущата година, не разплатени задължения от предходната година и новите задължения, които ще бъдат поети.

6. Наличния ангажимент в края на всеки отчетен период е размера на определената сума в договора, намалена с начислените задължения.

7. Разходите за консумативи ( вода, ток, отопление) и договори с единични цени на разплащане се отчитат като текущ ангажимент и текущ разход за бюджетната година.

8. (пром. Реш. № 235/27.10.2016 г.) За спазване на изискването по чл.94, ал.3, т. 1 и т.2 от Закона за публичните финанси, наличните ангажименти към края на годината да не надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години и наличните към края на годината задължения за разходи да не надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, като не следва да се поемат ангажименти без осигурено финансиране.

9. При отразяване на ангажиментите и задълженията да се прилагат указанията на Министерство на финансите.

 

Наредбата е приета с Решение № 985/27.11.2013 г. и е променена с Решение № 235/27.10.2016 г. и Решение № 360/24.06.2021 г. на Общински съвет Нова Загора.

Приложение No.1 ФОРМУЛЯР ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ

Приложение No.2 ФОРМУЛЯР ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА