Нарушено водоподаване към абонатите на ВиК в селата на Община Нова Загора и намелено налягане на водата в гр. Нова Загора, висока зона на 03.12.2022 г. /събота/

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че поради непредвидени обстоятелства, възникнали по време на планувано СМР за 02.12.2022 г. по ул. „Петко Енев“ и ул. „Стефан Караджа“, на всички села водоснабдяващи се  от ЦПС Червенаково: Баня, Съдийско поле, Ценино, Кортен, Стоил войвода, Езеро, Богданово, Бял кладенец, Любенец, Любенова махала, Млекарево, Радецки, ще бъде спряно водоподаването на 03.12.2022 г. до 17:00 часа.
Поради същата причина в гр. Нова Загора – Висока зона, ще бъде с намалено налягане на водоподаването на 03.12.20022 г.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.
Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия  на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД, процедура № BG16M1OP002-1.016 “Изграждане на ВиК инфраструктура“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионен фонд.