Проведе се четиридесет и осмото заседание на Общински съвет Нова Загора

В последния ден от месец февруари, 28-ми, от 9:00 ч., се проведе 48-то заседание на Общински съвет Нова Загора.
Кметът на Общината Галя Захариева представи Разчет за местните дейности и държавни дейности, дофинансирани с местни приходи за 2023 г., като обърна внимание на факта, че общините и тази година ще работят по правилата на предходната, тъй като няма редовен кабинет и държавен бюджет. Капиталовите разходи в разчета,  10 582 365 лева, са оптимално разпределени така, че да бъдат завършени проектите в етап на изпълнение, за основни ремонти и за нови обекти.
3 267 984 лв. са насочени за ремонт на градската улична мрежа.
1 531 500 лева са предвидени за благоустрояване, ремонти и поддръжка, като ще  бъдат използвани за изграждане на Младежки център в Младежки дом в Нова Загора; изграждане на видеонаблюдение в Дневен център за лица с увреждания; изготвяне на проект за реконструкция на Дом за стари хора, с. Баня и др.
610 310 лева са разчетени за детски и спортни площадки, основни ремонти и автоспирки в селата. Отделно са предвидени средства и за ремонти на улиците в малките населени места.
На 48-то заседание бяха обсъдени и приети: Отчет за дейността на Общински съвет Нова Загора за периода 01.07.2022 – 31.12.2022 г.; План за действие на Община Нова Загора в изпълнение на областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2021-2023 г.); Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2022 год. в „Общински пазари - НЗ” ЕООД; Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол през 2022 год. на МБАЛ „Света Петка Българска" ЕООД; Годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит“ и др. точки, свързани с текущата работа на общинска администрация.
Общинските съветници постигнаха съгласие и одобриха 35-те точки от дневния ред.