Констативен протокол за работата на комисия, назначена със Заповед на кмета № РД-12-100/31.01.2023 г.