Учредяване на МИГ – Нова Загора


На 15 февруари от 14 часа в залата на Общински съвет се проведе учредително събрание на сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група – Нова Загора (МИГ-Нова Загора) – една от  основните стъпки при реализирането на проект на Община Нова Загора по подмярка 19.1  „Помощ за подготвителни дейности” по подхода „Водено от общностите местно развитие” на Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. На него присъстваха представители на общинското ръководство, представители на Неправителствени организации и фирми и земеделски производители, регистрирани  на територията на общината.
Събранието беше открито от кмета на Община Нова Загора Николай Грозев, който запозна присъстващите с основната цел на проекта и разясни процедурата по провеждане на събранието. Той представи и Решение № 54 от 28.01.2016 г. на Общински съвет Нова Загора, съгласно което за представител на Община Нова Загора в Колективния върховен орган /Общото събрание/ на „Местна инициативна група - Нова Загора” е определен кметът на Общината, а за член на Управителния съвет - г-жа Светла Стоянова – заместник-кмет на Община Нова Загора.
Бяха избрани: за председател на събранието – кметът на Община Нова Загора Николай Грозев; за секретар – представителят на НЧ „Д. П. Сивков – 1870” Елена Арабаджиева и за преброител – земеделският производител Ваня Динева.
Учредителите гласуваха и приеха Решение за учредяване и регистриране на сдружение с нестопанска цел „МИГ – Нова Загора”; Решение за определяне на целите на сдружението, средствата за тяхното постигане и вида дейност по смисъла на чл.2 от ЗЮНЛЦ и Решение за приемане Устава на сдружението.
Учредителният орган на новоизбраното сдружение – общото събрание, избра и Управителен съвет от 5 членове, както и председател на УС г-жа Светла Стоянова.
Община Нова Загора е инициатор за учредяването на Местна инициативна група на територията на общината. С тази стъпка ще се подпомогне формирането на капацитет за подхода „Водено от общностите местно развитие” на територията на общината. Общинското ръководство се надява това да отвори нови възможности за привличане на европейско финансиране в различните сектори, което да се отрази благоприятно на икономическото развитие на региона.