Заседание № 55/29.06.2023 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 847

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/29.06.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 847

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, 76, ал. 3 от АПК, чл. 9 от ЗМДТ, предлагам на Общинския съвет да приема Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора (приета с Решение № 556/11.03.2003 и е променена с Реш. № 635/2003 г., Реш. № 29/29.12.2003 г., Решение № 258/28.12.2004 г., Реш.№ 268/27.01.2005 г. на O6C, Реш.№292/15.02.2005 г., Реш. № 332/28.04.2005 г., Реш. № 498/28.12.2005 г., Реш. № 525/31.01.2006 г., Реш. № 547/30.03.2006 г., Реш. № 53 от 15.02.2008 г., Реш.№ 83/27.03.2008 г., Реш. № 11/30.04.2008 г., Реш. № 295/21.01.2009 г. , Реш. №498/29.01.2010 г., Реш.№ 26/29.07.2010 г., Реш. № 730/29.03.2011 г. , Реш. № 29/29.12.2011 г., Реш. № 75/09.03.2012 г., Реш. № 187/05.06.2012 г., Реш. № 486/30.10.2012 г. и Решение № 526/21.12.2012 г. , Реш. № 622/21.03.2013 г. , Реш. № 770/22.05.2013 г., Реш. № 899/29.08.2013 г.), Реш. № 1015/2012.2013 г., Решение № 1053/28.01.2014 г., Решение № 1245/30.10.2014 г., Решение № 1319/18.12.2014 г., Решение № 1363/27.01.2015 г., Решение № 1441/18.03.2015 г., Решение № 60/25.02.2016 г., в сила от 01.03.2016 г., Решение № 137/13.05.2016 г., Решение № 237/27.10.2016 г., Решение №342/27.04.2017 г., Решение № 413/19.07.2017 г., Решение № 486/22.11.2017 г., Решение № 591/30.05.2018 г. , Решение № 692/29.11.2018 г., Решение № 78/19.03.2020 г., Решение № 79/19.03.2020 г. и Решение № 108/21.04.2020 г. на Общински съвет Нова Загора, Решение № 243/17.12.2020 г. Решение № 560/14.04.2022 г., Решение № 567/31.05.2022 г. и Решение № 739/28.02.2023 г. и Решение № 791/20.04.2023 г. на Общински съвет Нова Загора)

§ 1. т. 24, в Приложение I към Наредбата се отменя.

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на публикуването й.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 848

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/29.06.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за изменение на Списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора за 2023 г.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 848

 

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.124 ал.2 и ал. 3 от ЗПФ, чл.37 ал.2 и ал. З от Наредбата за условията и реда на съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Нова Загора:

1. Общински съвет - Нова Загора актуализира списъка за капиталови разходи на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 1.

2. Общински съвет - Нова Загора задължава Кмета на Общината да отрази промените в списъка за капиталови разходи.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 849

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/29.06.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за съгласуване позицията на представителя на Община Нова Загора в редовното присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по финанси и бюджет, Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология и Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол)

            По предложението се изказа Георги Николов – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 849

 

1. На основание 198е, ал. 3 от Закона за водите, Общински съвет определя Нина Димитрова Генчева за представител на Община Нова Загора в Общото събрание на Асоциацията по „В и К" област Сливен, което ще се проведе на 30.06.2023 г. от 10:30 часа, в конферентната зала на Областна администрация Сливен.

2. На основание чл. 198е, ал. 5 от Закона за водите, Общински съвет Нова Загора съгласува позицията на представителя на Община Нова Загора в Общото събрание на Асоциацията по „В и К" област Сливен, както следва:

По т. 1 от дневния ред : 1. Обсъждане и приемане на бюджет на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК- Сливен" ООД за 2023 г.

Решение: На основание на чл. 198 в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите и чл. 20, ал. 1 от ПОДАВиК, Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД ПРИЕМА бюджет на Асоциацията за 2023 г. Общински съвет Нова Загора упълномощава представителят на Община Нова Загора в Общото събрание на Асоциацията по „В и К" област Сливен ДА ГЛАСУВА „ЗА“ по точка 1 от дневния ред.

По т. 2 от дневния ред: . Обсъждане и приемане изпълнението на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК - Сливен" ООД за 2022 г.

Решение : На основание чл. 26, ал. 3, във връзка с чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК, Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД ПРИЕМА отчета за изпълнението на бюджета на Асоциацията за 2022 г.

Общински съвет Нова Загора упълномощава представителят на Община Нова Загора в Общото събрание на Асоциацията по „В и К" област Сливен ДА ГЛАСУВА „ЗА“ по точка 2 от дневния ред.

По т. 3 от дневния ред: Обсъждане и приемане на годишния отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК- Сливен" ООД за 2022 г.

Решение: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите, във връзка с чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК, Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД ПРИЕМА годишния отчет за дейността на Асоциацията за 2022 г.

Общински съвет Нова Загора упълномощава представителят на Община Нова Загора в Общото събрание на Асоциацията по „В и К" област Сливен ДА ГЛАСУВА „ЗА“ по точка 3 от дневния ред.

По т. 4 от дневния ред: Обсъждане и одобряване на Подробна инвестиционна програма за 2023 г. на „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД.

Решение: На основание чл. 33а от ПОДАВиК, Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД ОДОБРЯВА Подробна инвестиционна програма за 2023 г. на „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД.

Общински съвет Нова Загора упълномощава представителят на Община Нова Загора в Общото събрание на Асоциацията по „В и К" област Сливен ДА ГЛАСУВА „ЗА“ по точка 4 от дневния ред.

По т. 5 от дневния ред: Обсъждане и приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на Държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК- Сливен" ООД за 2024.

Решение: На основание чл. 20, ал. 3 от ПОДАВиК, Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД ПРИЕМА препоръчителния размер на вноската на Държавата в бюджета на Асоциацията съгласно посоченото в проектобюджета за 2024 г. - 24 000 лв. /двадесет и четири хиляди лева/.

Общински съвет Нова Загора упълномощава представителят на Община Нова Загора в Общото събрание на Асоциацията по „В и К" област Сливен ДА ГЛАСУВА „ЗА“ по точка 5 от дневния ред.

По т. 6 от дневния ред: Разни: обсъждане на Годишния отчетен доклад на „Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД за 2022 г. и др.

Общински съвет Нова Загора упълномощава представителя на Община Нова Загора в Общото събрание на Асоциацията по „В и К" област Сливен ДА УЧАСТВА В РАЗИСКВАНИЯТА по точка 6 от дневния ред.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 27 гласа За и 1  глас Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 850

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/29.06.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Константин Тачев – Заместник – председател на Общинския съвет внесе Предложение за упълномощаване на представител в Общото събрание на „Дружество за заетост и структурно развитие - Нова Загора " ООД.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 850

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 9 от Наредба за упражняване правата на собственост на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет - Нова Загора определя Захари Христов Захариев – общински съветник, за представител на Община Нова Загора в Общото събрание на „Дружество за заетост и структурно развитие - Нова Загора" ООД, което ще се проведе на 10.08.2023 г. г. от 15:00 часа в Зала № 316 на Община Нова Загора.

2. Общински съвет - Нова Загора упълномощава избрания представител да гласува по предложения дневен ред, както следва:

- по точка 1 от дневния ред да гласува – „ЗА“

- по точка 2 от дневния ред да гласува – „ЗА“

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 851

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/29.06.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

           Ивайло Енев - Заместник - кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Нова Загора за 2022 г. 

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 851

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Нова Загора приема отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Нова Загора за 2022 г.

 

(Решението е прието с 28 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 852

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/29.06.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на План за устойчивост и стратегическо развитие на проект „Преустройство на част от Младежки дом с идентификатор на КККР 51809.504.2002.1, в който се изгражда младежки център в УПИ VII, кв. 98 по плана на гр. Нова Загора и съгласно ПУЛ - ПЗ“ по Процедура ,Дейност 2: Изграждане на младежки центрове /в градове, които не са областни/ по Националния план за възстановяване и устойчивост.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 852

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет - Нова Загора одобрява План за устойчивост и стратегическо развитие на проект „Преустройство на част от Младежки дом е идентификатор на КККР 51809.504.2002.1, в който се изгражда младежки център в УПИ VII, кв. 98 по плана на гр. Нова Загора и съгласно ПУЛ - ПЗ“ по Процедура „Дейност 2: Изграждане на младежки центрове /в градове, които не са областни/ по Националния план за възстановяване и устойчивост, в който Община Нова Загора поема ангажимент за осигуряване на минимум 5 /пет/ години устойчивост на дейностите по проекта след приключване на външното финансиране. Ангажиментът включва осигуряване на устойчивост по отношение на сгради, оборудване, изпълнявани дейности, мерки и предоставяни услуги, както и обучен персонал.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 853

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/29.06.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задания, даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общ устройствен план и за последващо изработване на ПУП-План за застрояване за ПИ 61340.34.774 по КККР в землището на с. Радецки, общ. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 853

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 134, ал.1, т.1 и ал. 3, чл. 136, ал. 1, чл. 124, ал.1 и ал. З, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за изменение на Общ устройствен

план за ПИ 61340.34.774 по КККР в землището на с. Радецки, с трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 6 в Чиста производствена зона, съгласно заданието и с последващо изработване на ПУП-План за застрояване да се установи „Чиста производствена зона" (Пч), като конкретното предназначение на имота е „За складова база за суров гипс", с градоустройствени показатели: плътност на застрояване - макс.80%, височина макс. = 15.00 м., коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) - макс.2,5 и минимална площ за озеленяване 20%, като половината от нея е отредена за дървесна растителност.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУГ. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на обжалване.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 854

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/29.06.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание, даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на кабели ниско напрежение за присъединяване на ФЕЦ в УПИ VII-3, кв. 49 по ПУП на с. Загорци, общ. Нова Загора" и изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в с. Загорци, общ. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

           

Р ЕШ Е Н И Е

№ 854

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5, ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на кабели ниско напрежение за присъединяване на ФЕЦ в УПИ VII-3, кв. 49 по ПУП на с. Загорци, общ. Нова Загора"

3. Изразява предварително съгласие по чл. 193, ал. 1 от ЗУТ за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти: ПИ с идентификатор 30171.93.802 по КККР с начин на трайно ползване - Пасище, вид собственост - общинска частна, вид територия - земеделска и улица с о. т. 74а - о. т. 74 - о. т. 106 - о. т. 107.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на обжалване.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 855

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/29.06.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот, съставляващ УПИ II-118, кв. 29 по ПУП на с. Питово, общ. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 855

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение №2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2023 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 23 - УПИ II-118, кв. 29 по ПУП на с. Питово, общ. Нова Загора, с площ 1450 кв. м. с отреждане „за жилищни нужди”. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост №4182/23.05.2023 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на УПИ II-118, кв. 29 по ПУП на с. Питово, общ. Нова Загора, с площ 1450 кв. м. с отреждане „за жилищни нужди”.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 5 400,00 лв. (пет хиляди и четиристотин) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на II-118, кв. 29 по ПУП на с. Питово, общ. Нова Загора, с площ 1450 кв. м. с отреждане „за жилищни нужди”.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Питово, общ. Нова Загора.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 856

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/29.06.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот, съставляващ УПИ III-118, кв. 29 по ПУП на с. Питово, общ. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 856

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение №2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2023 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 22 - УПИ III-118, кв. 29 по ПУП на с. Питово, общ. Нова Загора, с площ 1480 кв. м. с отреждане „за жилищни нужди”. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост №4183/23.05.2023 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на УПИ III-118, кв. 29 по ПУП на с. Питово, общ. Нова Загора, с площ 1480 кв. м. с отреждане „за жилищни нужди”.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 5 500 лв. (пет хиляди и петстотин) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на III-118, кв. 29 по ПУП на с. Питово, общ. Нова Загора, с площ 1480 кв. м. с отреждане „за жилищни нужди”.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Питово, общ. Нова Загора.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 857

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/29.06.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на поземлен имот - частна общинска собственост с идентификатор 06788.33.24 (стар № 033024) по КККР на с. Брястово, общ. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            По предложението се изказаха: Станимир Русев – ПП БСП и Кремена Петрова – КП ДБО, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 857

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение №2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2023 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 24 - общински поземлен имот с идентификатор 06788.33.24 (стар № 033024) по КККР на с. Брястово, общ. Нова Загора, с площ 3610 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Кабата“, кат. IV. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост № 4181/18.05.2023 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 06788.33.24 (стар № 033024) по КККР на с. Брястово, общ. Нова Загора, с площ 3610 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Кабата“, кат. IV.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет – Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 4 700 лв. (четири хиляди и седемстотин) лв., за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот е идентификатор 06788.33.24 (стар № 033024) по КККР на с. Брястово, общ. Нова Загора, с площ 3610 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, м. „Кабата“, кат. IV.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Брястово, общ. Нова Загора.

(Решението е прието след поименно гласуване с: 20 гласа За, 6  гласа Против и  2 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 858

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/29.06.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за Продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот, съставляващ поземлен имот с идентификатор 02734.502.143 по КККР на с. Баня (УПИ XLXI, кв. 5 по ПУП на с. Баня, общ. Нова Загора).

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

По предложението се изказа Кремена Петрова – КП ДБО, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 858

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение №2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2023 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 25 - поземлен имот с идентификатор 02734.502.143 по КККР на с. Баня (УПИ XLXI, кв. 5 по ПУП на с. Баня, общ. Нова Загора), с площ 3704 кв. м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, ведно с подобренията в него, а именно 5 бр. временни преместваеми обекти - дървени сглобяеми модулни бараки /бунгала/ и навес с обща площ 143 кв. м.. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост №4176/22.03.2023 г

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 02734.502.143 по КККР на с. Баня (УПИ XLXI, кв. 5 по ПУП на с. Баня, общ. Нова Загора), с площ 3704 кв. м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, ведно с подобренията, 5 бр. временни преместваеми обекти - дървени сглобяеми модулни бараки /бунгала/ и навес с обща площ 143 кв. м.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 26 000 лв. (двадесет и шест хиляди) лв., без включен ДДС.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Баня, общ. Нова Загора.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 24 гласа За, 1 глас Против и 1 глас Въздържал се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 859

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/29.06.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и Кольо Йорданов Колев, чрез покупко-продажба на 275/550 ид. ч от масивна сграда „бивш КРАВАРНИК”, находяща се в УПИ ХХII-22, кв. 49 по ПУП на с. Каменово.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 859

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на Община Нова Загора от сграда - „бивш Краварник”, находяща се в УПИ ХХII-22, кв. 49 по ПУП на с. Каменово, общ. Нова Загора, представляваща 275/550 ид. ч. на Кольо Йорданов Колев.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 6 800,00 лв. (шест хиляди и осемстотин) лв. за продажба на частта на Община Нова Загора от сграда, представляваща „бивш Краварник”, находяща се в УПИ ХХII-22, кв. 49 по ПУП на с. Каменово, общ. Нова Загора

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за прекратяване на съсобствеността чрез покупко-продажба с Кольо Йорданов Колев.

4. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Каменово, общ. Нова Загора.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 860

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/29.06.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот - публична общинска собственост - помещение, II-ри етаж в сградата на „Здравна служба” с идентификатор 00713.501.562.1 по КККР на с. Асеновец, общ. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 860

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем чрез публичен търг за срок от 5 години на помещение, с площ от 9,60 кв. м, II-ри етаж в сградата на „Здравна служба” с идентификатор 00713.501.562.1 по КККР на с. Асеновец, общ. Нова Загора, находяща се в ПИ с идентификатор 00713.501.562 по КККР на с. Асеновец, за здравни дейности.

2. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

3. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от отдаване под нам на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Асеновец, общ. Нова Загора.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 861

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/29.06.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем, чрез публичен търг, на част от имот, публична общинска собственост - помещение, в сграда „Културен дом”, находящо се в УПИ I, кв. 24 по ПУП на с. Полско Пъдарево.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            По предложението се изказа Маргарит Тодоров – ПП ГЕРБ, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 861

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем на част от имот, публична общинска собственост - помещение с площ от 13,00 кв. м, находящо се в сграда „Културен дом”, в УПИ I, кв. 24 по ПУП на с. Полско Пъдарево, за офис, чрез публичен търг, за срок от 5 години.

2. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

3. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от отдаване под наем на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата територията на с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 862

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/29.06.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Стоян Пенев – общински съветник внесе Предложение за поставяне на паметни плочи на Апостола на свободата Васил Левски във всички малки населени места от община Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 862

 

            Общински съвет Нова Загора връща за доработване Предложение за поставяне на паметни плочи на Апостола на свободата Васил Левски във всички малки населени места от община Нова Загора.

 

(Решението е прието с: 23 гласа За, 2 гласа Против и 3 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 863

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/29.06.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Велико Тошков Костадинов от гр. Нова Загора, ул. „Освобождение“ № 22.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 863

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Велико Тошков Костадинов от гр. Нова Загора, ул. „Освобождение“№ 22 в размер на 400 лева от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности“, дейност „Общинска администрация“, параграф 42-14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 864

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/29.06.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна  финансова помощ на Силвия Тончева Добрева от гр.  Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 864

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Силвия Тончева Добрева от гр. Нова Загора в размер на 300 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности”, дейност „Общинска администрация”, § 42-14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 865

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/29.06.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

      

           Сергей Радилов - Председател на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна  финансова помощ на Росица Вълчева Бонева от гр.  Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 865

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Росица Вълчева Бонева от гр. Нова Загора в размер на 300 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности”, дейност „Общинска администрация”, § 42-14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 866

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/29.06.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна  финансова помощ на Цветанка Антонова Станева от гр.  Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 866

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Цветанка Антонова Станева от гр. Нова Загора в размер на 300 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности”, дейност „Общинска администрация”, § 42-14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 867

ОТ ПРОТОКОЛ № 55/29.06.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВЕДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна  финансова помощ на Пенка Вълева Минева от гр.  Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 867

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Пенка Вълева Минева от гр. Нова Загора в размер на 300 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности”, дейност „Общинска администрация”, § 42-14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 28 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)