Заседание № 56/27.07.2023 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 868

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/27.07.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за приемане на Отчет за дейността на Общински съвет Нова Загора за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г.

Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

(Становищата са неразделна част от настоящия протокол.)

 

Р ЕШ Е Н И Е

868

 

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, Общинският съвет приема Отчет за дейността на Общински съвет Нова Загора за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г.

 

 (Решението е прието с 27 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 869

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/27.07.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за Изменение на т.2 на Решение № 566 от 26.04.2018 г. на Общински съвет за утвърждаване на щатно разписание на Звено „Административно и техническо обслужване на общински съвет“ към Община Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 869

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 29а, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Нова Загора утвърждава щатно разписание на Звено „Административно и техническо обслужване на общински съвет”, съгласно Приложение №1.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с  27 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 870

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/27.07.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за одобряване разходите за командировки на председателя на общинския съвет за второ тримесечие на 2023 г.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 870

 

На основание чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната и чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА Общински съвет - Нова Загора, одобрява разходите за командировки на председателя на общинския съвет за второто тримесечие на 2023 г., съгласно приложената справка.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 871

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/27.07.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 53518.33.1153 по КККР на землището на с. Омарчево, общ. Нова Загора, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, Категория на земята: 4.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

           

Р ЕШ Е Н И Е

№ 871

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 1246, ал.1 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1.Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2.Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 53518.33.1153 по КККР на землището на с. Омарчево, общ. Нова Загора, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, Категория на земята: 4 и установяване на „Предимно производствена зона"(Пп), като конкретното предназначение на имота е „За складова база за селскостопанска техника", с градоустройствени показатели: плътност на застрояване - макс.80%, височина макс. = 10.00 м., коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) - макс.2,5 и минимална площ за озеленяване 20%, като половината от нея е отредена за дървесна растителност.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. На основание чл. 124б, ал. 4 от 3УТ, Решението на подлежи на обжалване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 872

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/27.07.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на кабел ниско напрежение за присъединяване на ФЕЦ в ПИ 30171.98.805 по КККР на с. Загорци, общ. Нова Загора”.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 872

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет - гр. Нова Загора, одобрява проект за ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на кабел ниско напрежение за присъединяване на ФЕЦ в ПИ 30171.98.805 по КККР на с. Загорци, общ. Нова Загора”.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет Нова Загора пред Административен съд - Сливен.

 (Решението е прието след поименно гласуване с  25 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 873

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/27.07.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 02734.49.8 по КККР на с. Баня, общ. Нова Загора, обл. Сливен, с площ: 3000 кв. м, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята - 9.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие         

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 873

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 02734.49.8 по КККР на с. Баня, общ. Нова Загора, обл. Сливен и Градоустройствени параметри съгласно ОУП: устройствена зона - Ок, плътност на застрояване- макс. 30%, Нмакс = 15.00 м., коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) - макс. 1,50 и минимална площ за озеленяване 50%, като половината от нея е отредена за дървесна растителност, свободно застрояване, паркиране в границите на поземления имот.

Решението по реда на чл. 124 и чл. 124а от ЗУТ на общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 874

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/27.07.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)  

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие         

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 874

 

На основание чл.8, ал.4 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общински съвет Нова Загора утвърждава промените в Общинската транспортна схема съгласно Приложение № 1, с приложени Маршрутни разписания.

 

 (Решението е прието с 25 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 875

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/27.07.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМ ИМОТ, съставляващ УПИ III, кв. 89 по ПУП на с. Кортен, общ. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

           

Р ЕШ Е Н И Е

№ 875

 

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2023 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 26 - УПИ III, кв. 89 по ПУП на с. Кортен, общ. Нова Загора, с площ 5262 (пет хиляди двеста шестдесет и два) кв. м. с отреждане „за жилищно строителство”, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4192/29.06.2023 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на УПИ III, кв. 89 по ПУП на с. Кортен, общ. Нова Загора, с площ 5262 (пет хиляди двеста шестдесет и два) кв. м. с отреждане „за жилищно строителство”.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 63 800,00 лв. (шестдесет и три хиляди и осемстотин) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на УПИ III, кв. 89 по ПУП на с. Кортен, общ. Нова Загора, с площ 5262 (пет хиляди двеста шестдесет и два) кв. м. с отреждане „за жилищно строителство”.

4.Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Кортен, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с  26 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 876

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/27.07.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМ ИМОТ, съставляващ УПИ IV, кв. 89 по ПУП на с. Кортен, общ. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 876

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2023 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 27 - УПИ IV, кв. 89 по ПУП на с. Кортен, общ. Нова Загора, с площ 5769 (пет хиляди седемстотин шестдесет и девет) кв. м. с отреждане „за жилищно строителство”, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4193/29.06.2023 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на УПИ IV, кв. 89 по ПУП на с. Кортен, общ. Нова Загора, с площ 5769 (пет хиляди седемстотин шестдесет и девет) кв. м. с отреждане „за жилищно строителство”.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 69 900,00 лв. (шестдесет и девет хиляди и деветстотин) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на УПИ IV, кв. 89 по ПУП на с. Кортен, общ. Нова Загора, с площ 5769 (пет хиляди седемстотин шестдесет и девет) кв. м. с отреждане „за жилищно строителство”.

4.Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Кортен, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 26 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 877

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/27.07.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.187.23 по КККР на с. Кортен, общ. Нова Загора, ведно с построената в него сграда.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 877

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет Нова Загора допълва приложение №2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2023 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 31 - поземлен имот с идентификатор 38683.187.23 по КККР на с. Кортен, общ. Нова Загора, с площ 1621 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. „Мечи камък - запад”, ведно с построената в него сграда с идентификатор 38683.187.23.1 със застроена площ 11 кв. м., бр. етажи 1, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна. Правото на собственост върху имота е удостоверено с Акт за частна общинска собственост № 4191/26.06.2023 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински поземлен имот с идентификатор 38683.187.23 по КККР на с. Кортен, общ. Нова Загора, с площ 1621 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. „Мечи камък - запад”, ведно с построената в него сграда с идентификатор 38683.187.23.1 със застроена площ 11 кв. м., бр. етажи 1, предназначение: жилищна сграда

- еднофамилна.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 8 000,00 лв. (осем хиляди) лв. за продажба чрез публичен търг на поземлен имот с идентификатор 38683.187.23 по КККР на с. Кортен, общ. Нова Загора, с площ 1621 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), м. „Мечи камък - запад”, ведно с построената в него сграда с идентификатор 38683.187.23.1 със застроена площ 11 кв. м., бр. етажи 1, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна.

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Кортен, общ. Нова Загора.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 878

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/27.07.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор

02734.502.184 по КККР на с. Баня, общ. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 878

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение №2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2022 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 28 - общински недвижим имот с идентификатор 02734.502.184 по КККР па с. Баня, общ. Нова Загора, с площ от 871 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), актуван с Акт за частна общинска собственост № 4190/26.06.2023 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 02734.502.184 по КККР на с. Баня, общ. Нова Загора, с площ от 871 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.).

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 8 400 лв. (осем хиляди и четиристотин) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на общински недвижим имот с идентификатор 02734.502.184 по КККР на с. Баня, общ. Нова Загора, с площ от 871 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.).

4. Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5, от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Баня, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 879

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/27.07.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМ ИМОТ, съставляващ УПИ XI, кв. 23 по ПУП на с. Радево, общ. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 879

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2023 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 30 - УПИ XI, кв. 23 по ПУП на с. Радево, общ. Нова Загора, с площ 1250 (хиляда двеста и петдесет) кв. м. с отреждане „за жилищни нужди”, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4189/09.06.2023 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на УПИ XI, кв. 23 по ПУП на с. Радево, общ. Нова Загора, с площ 1250 (хиляда двеста и петдесет) кв. м. с отреждане „за жилищни нужди”.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 4 650,00 лв. (четири хиляди шестстотин и петдесет) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на УПИ XI, кв. 23 по ПУП на е. Радево, общ. Нова Загора, с площ 1250 (хиляда двеста петдесет) кв. м. с отреждане „за жилищни нужди”.

4.Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Радево, общ. Нова Загора.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 880

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/27.07.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за продажба чрез публичен търг на ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМ ИМОТ, съставляващ УПИ XII, кв. 23 по ПУП на с. Радево, общ. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 880

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет - Нова Загора допълва приложение № 2 към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Нова Загора за 2023 г. - описание на имотите, които Община Нова Загора възнамерява да предложи за продажба, като създава точка 29 - УПИ XII, кв. 23 по ПУП на с. Радево, общ. Нова Загора, с площ 1095 (хиляда деветдесет и пет) кв. м. с отреждане „за жилищни нужди”, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4188/09.06.2023 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 24, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава продажба чрез публичен търг на УПИ XII, кв. 23 по ПУП на с. Радево, общ. Нова Загора, с площ 1095 (хиляда деветдесет и пет) кв. м. с отреждане „за жилищни нужди”.

3. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява първоначална цена в размер на 4 100,00 лв. (четири хиляди и сто) лв., без включен ДДС, за продажба чрез публичен търг на УПИ XII, кв. 23 по ПУП на с. Радево, общ. Нова Загора, с площ 1095 (хиляда деветдесет и пет) кв. м. с отреждане „за жилищни нужди”.

4.Общински съвет - Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за продажба, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

5. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Радево, общ. Нова Загора.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 881

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/27.07.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и Марин Йорданов Маринов, чрез покупко-продажба в УПИ VI-197, кв. 18 по ПУП на с. Стоил войвода, общ. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 881

 

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ VI-197, кв. 18 по ПУП на с. Стоил войвода, общ. Нова Загора, представляваща 30/1490 ид. ч. на Марин Йорданов Маринов.

2.На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет – Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер на 125,00 лв. (сто двадесет и пет) лв. без включен ДДС за продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ VI-197, кв. 18 по ПУП на с. Стоил войвода, общ. Нова Загора.

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за прекратяване на съсобственост чрез покупко-продажба с Марин Йорданов Маринов.

4. На основание чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Стоил войвода, общ. Нова Загора.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 882

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/27.07.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на част от имот, публична общинска

собственост - помещение - училищна сладкарница в НУ „Любен Каравелов”, с идентификатор 51809.503.3420.3 (УПИ VI-3420, кв. 165 по ПУП на гр. Нова Загора).

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 882

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12 от НРПУРОИ-на Община Нова Загора, Общински съвет Нова Загора разрешава отдаването под наем чрез публичен търг за срок от 5 години на помещение - училищна сладкарница с площ от 36,00 кв. м, находящо се на I етаж в НУ „Любен Каравелов” с идентификатор 51809.503.3420.3 (УПИ VI-3420, кв. 165 по ПУП на гр. Нова Загора), за училищна сладкарница.

2. Общински съвет Нова Загора възлага на Кмета на Общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем, след което да сключи договор със спечелилия търга участник.

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 883

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/27.07.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно Изразяване на съгласие Община Нова Загора да кандидатства за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за изпълнение на проект: "Предотвратяване образуването на отпадъци чрез предоставяне на домакинствата в Община Нова Загора на компостери"

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            По предложението се изказаха и: Кремена Петрова – КП ДБО и Стоян Пенев – ПП АТАКА, след което Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 883

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Нова Загора дава съгласие Община Нова Загора да кандидатства за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за изпълнение на проект: "Предотвратяване образуването на отпадъци чрез предоставяне на домакинствата в Община Нова Загора на компостери".

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 27  гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 884

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/27.07.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Стоян Пенев – общински съветник внесе Предложение относно поставяне на паметни плочи на Апостола на свободата Васил Левски във всички малки населени места от община Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет с: 2 гласа За, 1 глас Против и 24 гласа Въздържали се прие 

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 884

 

            На основание чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Нова Загора не приема решение за поставяне на паметни плочи на Апостола на свободата Васил Левски във всички малки населени места от община Нова Загора.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 885

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/27.07.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание, даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и план - схема за елементите на техническата инфраструктура в границите на урбанизираните територии за обект: „Кабели НН за присъединяване на 2 броя ФЕЦ в ПИ 02734.49.573 по КККР на с. Баня, общ. Нова Загора” и изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в землището на с. Баня, общ. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие         

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 885

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5, ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план----Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и план - схема за елементите на техническата инфраструктура в границите на урбанизираните територии за обект: „Кабели НН за присъединяване на 2 броя ФЕЦ в ПИ 02734.49.573 по КККР на с. Баня, общ. Нова Загора”.

3. Изразява предварително съгласие по чл. 193, ал. 1 от ЗУТ за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти: ПИ 02734.49.123; ПИ 02734.49.129; ПИ 02734.49.122 по КККР на с. Баня, общ. Нова Загора.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на обжалване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 886

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/27.07.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за допълване на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Нова Загора за 2023 г. и отдаване под наем на язовир „Айдере", публична общинска собственост, находящ се в землището с. Научене.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 886

 

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общинският съвет - Нова Загора допълва Приложение № 1 към Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Нова Загора за 2023 г. - имот, който Общината възнамерява да предложи за отдаване под наем чрез публичен търг, както следва:

Точка                                    Описание на имота

  161                          Язовир „Айдере" с площ 57 963 дка, съставляващ ПИ с

                                    идентификатор 51161.21.10 по КККР в землището на

с. Научене, за който е съставен АОС № 4081/31.01.2022 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, §4, ал. 1 от ЗСН, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 12, ал. 1 от НРПУРОИ в община Нова Загора, Общински съвет- Нова Загора разрешава отдаване под наем за срок от десет години на язовир „Айдере" с. Научене, съставляващ ПИ с идентификатор 51161.21.10 по КККР на с. Научене.

3. Общинският съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на общината да организира и проведе публичен търг за отдаване под наем на язовир „Айдере" с. Научене и да сключи договор със спечелилия участник.

4. На основание чл.52, ал. 5, т.2 от ЗМСМА, Общински съвет определя 30 на сто от постъпленията от наема на имота да се използва за изпълнение  на дейности от местно значение в с. Научене, община Нова Загора.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с  27 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 887

ОТ ПРОТОКОЛ № 56/27.07.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание, даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общ устройствен план за ПИ 38683.59.382 по КККР на с. Кортен, местност „До Ценино“, общ. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 887

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 134, ал.1, т.1, чл. 136, ал. 1, чл. 124, ал.1 и ал. З, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за изменение на Общ устройствен план за ПИ 38683.59.382 по КККР на с. Кортен, местност „До Ценино“, общ. Нова Загора, целия с площ 8157 кв. м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Изоставена нива, Категория на земята: 5, отреждане съгласно действащия ОУП - „Рекрационна устройствена зона за вилен отдих“, като с изменението се предвиди „Устройствена зона за обществено-обслужващи дейности“ .

Изработването и процедирането на изменението на ОУП е за сметка на заинтересованото лице - собственик на имота, съгласно чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ.

Решението по реда на чл. 124 от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината и на основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)