Списък на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели

СПИСЪК

на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели

 

На основание чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт, комисията, определена с Решение № 820/26.05.2023 г. на Общински съвет Нова Загора, публикува списък на допуснатите до участие кандидати за съдебни заседатели, както следва:

Име, фамилия

Заявление вх. №

Документи по чл. 68, ал. 5 от ЗСВ

1

Моника Иванова Здравкова - Борисова

РД - 09 - 173/09.06.2023 г.

Документи

2

Гергана Тенева Николова

РД - 09 - 177/15.06.2023 г.

Документи

3

Росица Стойчева Колева

РД - 09 - 178/16.06.2023 г. 

Документи

4

Ваня Димитрова Иванова

РД - 09 - 187/19.06.2023 г. 

Документи

5

Стоянка Ангелова Вълчева - Колева

РД - 09 - 195/23.06.2023 г.

Документи

6

Мария Николова Димитрова

РД - 09 - 196/26.06.2023 г.

Документи

7

Цонка Стоянова Георгиева

РД - 09 - 205/03.07.2023 г.

Документи

8 Веска Ангелова Вълчева РД - 09 - 206/07.07.2023 г.

Документи

9 Еленка Димитрова Минчева РД - 09 - 208/10.07.2023 г.

Документи

10 Николинка Русева Георгиева РД - 09 - 209/11.07.2023 г.

Документи

11 Венелина Добромирова Иванова РД - 09 - 215/17.07.2023 г.

Документи

12 Дияна Юлиянова Грозева Йорданова РД - 09 - 231/20.07.2023 г.

Документи

13 Румяна Динева Маркова РД - 09 - 232/20.07.2023 г.

Документи

14 Диана Добрева Неделчева РД - 09 - 235/24.07.2023 г.

Документи

15. Генка Георгиева Радева РД - 09 - 238/27.07.2023 г.

Документи

16 Катя Иванова Иванова РД - 09 - 239/27.07.2023 г.

Документи

17 Диян Иванов Тодоров РД - 09 - 240/28.07.2023 г.

Документи

18 Таня Петрова Павлова РД - 09 - 241/31.07.2023 г.

Документи

 

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се състои на 14.09.2023 г. от 17:00 часа в административната сграда на Община Нова Загора с адрес: гр. Нова Загора, ул. „24 май” № 1, зала на Общинския съвет.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.