Заседание № 58 от 31.08.2023 г.

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 889

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/31.08.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение относно приемане на Бюджета за 2023 г. на Община Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на всички постоянни комисии към Общински съвет Нова Загора.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол.)

            По предложението се изказаха и: Станимир Русев – ПП БСП, Стоян Пенев – ПП АТАКА и Кремена Петрова – КП ДБО, след което Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 889

 

На основание чл.52 ал.1 и чл. 21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал. З и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2023 г., ПМС № 108 от 09.08.2023 г. за изпълнението на ЗДБРБ за 2023 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Нова Загора Общински съвет Нова Загора:

1. Приема Бюджета на Община Нова Загора за 2023 г., както следва:

1.1. По приходите в размер на 54 146 132 лв., съгласно Приложения № № 3;7, неразделна част от настоящето решение.

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 32 513 364 лв.

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 29 170 352 лв.

1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на делегирани от държавата дейности в размер на 26 340 лв.

1.1.1.3 .Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 30 359 лв.

1.1.1.4. Събрани средства и плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове в размер на /-/ 113 365 лв.

1.1.1.5. Възстановен трансфер за ЦБ в размер на /-/13 168 лв.

1.1.1.6. Преходен остатък от 2022 година в размер на 3 412 846 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности в размер на 21 632 768 лв., съгласно Приложения № № 3; 7, неразделна част от настоящето решение.

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 3 751 500 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 3 580 696 лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 5 587 460 лв., в т.ч. :

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 2 541 400 лв.

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 239 900 лв.

1.1.2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 2 619 760 лв.

1.1.2.3.4. Средства за други целеви разходи за местни дейности в размер на 186 400 лв.

1.1.2.4. Трансфери между бюджети в размер на 987 025 лв.

1.1.2.5. Трансфери от/за държавни предприятия в размер на 3 710 лв.

1.1.2.6. Трансфери между бюджети и сметки за СЕС в размер на 8 097 лв.

1.1.2.7. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за СЕС в размер на 1 000 000 лв.

1.1.2.8. Предоставени средства по възмездна финансова помощ в размер на /-/ 100 000 лв.

1.1.2.9. Погасяване главница общински дълг/-/ 629 764 лв.

1.1.2.10. Преходен остатък от 2022 г. в размер на 7 444 044 лв.

1.2. По разходите в размер на 54 146 132 лв., разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение № 4.

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 32 513 364 лв.

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности, финансирани със средства от собствени приходи и от изравнителната субсидия в размер на 2 214 758 лв.

1.2.3. За местни дейности в размер на 19 418 010 лв.

1.3. Утвърждава Бюджетно салдо, изчислено на касова основа /-/ 10 013 761 лв., съгласно Приложение № 7.

1.4. Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2022 г. в размер на 10 856 890 лв., в т.ч.:

1.4.1. от държавни дейности - 3 412 846 лв., съгласно Приложения № 1; № 1.1

1.4.2. от местни дейности - 7 444 044 лв., съгласно Приложение № 2.

2. Поименен списък за капиталовите разходи по обекти, видове разходи и източници на финансиране в размер на 11 092 638 лв., съгласно Приложение № 9;

3. Утвърждава поименен списък на обектите, които се финансират от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение №8.

4. Утвърждава списък на текущите ремонти, съгласно Приложение №10.

5. Утвърждава месечно разпределение на разходите за заплати за 2023 г., съгласно Приложение №11.

6. Утвърждава числеността на персонала, съгласно Приложение № 4.

7. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии както следва:

7.1. Разходи за членски внос в размер на 19 120 лв.

7.2. Помощи по Решение на общинския съвет в размер на 20 000 лв. в т.ч. 10 000 лв. за изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства от община Нова Загора с репродуктивни проблеми;

7.3. Помощи в размер на 5 000 лв. за подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица, в рамките на 500 лв. за едно погребение.

7.4. Субсидии за Читалища в размер на 938 148 лв. и субсидирана численост 66 бр.

7.5. Субсидии на организации с нестопанска цел - спортни клубове в размер на 130 000 лв. за закупуване на материали, спортни уреди и пособия, обезпечаване на подготвителни и възстановителни лагери, и участия в състезания от държавния спортен календар на съответната федерация;

7.6. Субсидия за осъществяване на болнична помощ на МБАЛ „Света Петка Българска” гр. Нова Загора в размер на 30 000 лв..

7.7. Задължава кмета на общината да осъществява контрол за законосъобразното и целесъобразно изразходване на предоставените субсидии.

8. Приема следните лимити за разходи:

8.1. Средства за социално-битово и културно обслужване в размер на 3 на сто от начислените средства за основни работни заплати на заетите по трудови правоотношения, с включени осигурителни вноски за сметка на бюджетната организация;

8.2. Разходи за представителни цели :

• На кмета на общината в размер на 13 500 лева;

• На председателя на Общинският съвет - 5 000 лева.

8.3. Разходи за осъществяване функциите на органи на изпълнителната власт на съответното кметство и населено място, съгласно Приложения №№ 6.1 и 6.2.

9. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски в размер на 85 на сто от действителните разходи за 2023 г., пътуващи от местоживеене до месторабота и обратно, съгласно Приложение № 12.

10. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2023 г. в размер на 3 088 511 лв., съгласно Приложение № 13.

11. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2023 -2025 г.:

11.1. За местните дейности на Община Нова Загора, съгласно Приложение № 15.

11.2. За приходите и разходите на МБАЛ „Св. Петка Българска” ЕООД гр.Нова Загора, съгласно Приложение № 15.1.

12. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, и приема бюджетите им, съгласно Приложение № 5.

13. Определя максимален размер на дълга, както следва:

13.1. Определя максимален размер на новия общински дълг за 2023 г. в размер на 940 442 лв., съгласно Приложение №14.

13.2. Определя максимален размер на общинския дълг към края на 2023 г. в размер на 7 013 517 лв., съгласно Приложение №14.

14. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. в размер до 5 632 774 лв., съгласно Приложение № 16.

15. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г. в размер до 18 775 914 лв., съгласно Приложение № 16.

16. Определя размера на просрочените вземания за местни дейности, които ще бъдат събрани през 2023 г. - 267 908 лв.

17. Предоставя на основание чл.54 /3/ от ЗМСМА временна финансова помощ на „Общински пазари-НЗ“ ЕООД гр. Нова Загора в размер на 100 000 лв. при следните условия:

Срок на издължаване 24/двадесет и четири/ месеца, с гратисен период от 12 / дванадесет/ месеца.

Начин на погасяване: 23/двадесет и три/ равни месечни вноски, всяка по 4 166,00 лв. и последна вноска от 4 182 лв.; платими ежемесечно до 25 число.

18. Определя допълнително възнаграждение за постигнати резултати през 2023 г. на кмета на общината и кметовете на кметства в размер на една брутна работна заплата при реализирана икономия на разходите за персонал.

19. Упълномощава кмета да извършва компенсирани промени:

19.1. В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

19.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;

20. Възлага на кмета да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители.

21 .Упълномощава кмета:

21.1. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти;

21.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми, и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие;

21.3. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС, по други международни, национални и други програми включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет до възстановяването им от Управляващия орган;

21.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет и сметките за СЕС с размера на възстановените временни безлихвени заеми, вследствие на верифициране на разходите от Управляващия орган;

21.5 Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора;

21.6. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от застрахователни обезщетения;

21.7. Да определи правата и задълженията на второстепенните разпоредители с бюджет.

22. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 17.

23. Общински съвет - Нова Загора възлага на кмета на общината да организира изпълнението на бюджета в съответствие с условията на нормативната уредба.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с:  20 гласа За и 6 гласа Въздържали се)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 890

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/31.08.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

             Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за определяне размера на основните трудови възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства в Община Нова Загора от 01.01.2023 г.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 890

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67 / 2010 г. за заплатите в бюджетните организации, Общински съвет Нова Загора определя основно трудово възнаграждение на Кмета на община Нова Загора и кметовете на кметства от 01.01.2023 г., съгласно Приложение № 1.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 26  гласа За)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 891

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/31.08.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

             Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за кандидатстване с Концепция за интегрирани териториални инвестиции по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 891

 

На основание чл. 59, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 във връзка с чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и в съответствие с Единните указания за кандидатстване с концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, Общински съвет - Нова Загора:

1. Дава съгласие Община Нова Загора, да участва в Концепция за „Интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“ по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021 - 2027 с проект „Интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион - община Нова Загора“.

2. Дава съгласие Община Бургас да бъде Водещ партньор при подготовката, подаването и изпълнението на Концепция за „Интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“.

3. Одобрява текста на Партньорско споразумение и дава съгласие кметът на Община Нова Загора да го подпише.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 892

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/31.08.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

             Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за приемане отчета за дейността на „Общински пазари - НЗ"ЕООД гр. Нова Загора за 2022 год.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 892

 

На основание чл. 10, ал. 3 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост Общински съвет - Нова Загора:

1. Приема Отчета за дейността на "Общински пазари - НЗ" ЕООД гр. Нова Загора за 2022 г.

2. Освобождава от отговорност управителя на дружеството - Диньо Иванов Аврамов за дейността му през 2021 г.

3. Общински съвет Нова Загора освобождава от отговорност управителя на дружеството - Диньо Иванов Аврамов за дейността му от 01.01.2022 г. до 17.03.2022 г.

4. Общински съвет Нова Загора освобождава от отговорност ликвидатора на дружеството Светла Христова Стоянова за дейността й от 17.03.2022 г. до 31.12.2022 г.

5. Общински съвет - Нова Загора избира за експерт- счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 2023 г. на "Общински пазари - НЗ" ЕООД гр. Нова Загора - Марияна Костадинова Апостолова, гр. Бургас

(Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 893

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/31.08.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

             Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора внесе Предложение за определяне на представител от Общински съвет Нова Загора за включване в заповед за определяне състава на Съвета за намаляване риска от бедствия в област Сливен.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 893

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 64а, ал. 2 от Закона за защита при бедствия, Общински съвет - Нова Загора определя Захари Христов Захариев за представител на Общински съвет Нова Загора в Съвета за намаляване риска от бедствия в област Сливен.

 

(Решението е прието с 25  гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 894

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/31.08.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

             Станимир Русев и Щерьо Щерев – общински съветници внесоха Предложение относно присъждане на званието „Почетен гражданин на Нова Загора“ на Ваня Господинова – състезател по лека атлетика от ФК „Загорец“ - Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становища на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт и Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становищата са неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 894

 

На основание чл. 11, ал. 3, т. 2 от Наредбата за символите, почетните знаци и звания на Община Нова Загора Общински съвет Нова Загора:

            Присъжда званието „Почетен гражданин на Нова Загора“ на Ваня Господинова – състезател по лека атлетика „Загорец“ - Нова Загора.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 895

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/31.08.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

             Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за включване на общински детски градини и училища в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2023/2024 г.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

Р ЕШ Е Н И Е

№ 895

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 3, ал. 1 от Постановление № 128 на МС от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, Общински съвет Нова Загора

РЕШИ:

1. Детска градина „Бодра смяна", гр. Нова Загора, Начално училище „Любен Каравелов" гр. Нова Загора, Начално училище „Св. Паисий Хилендарски" гр. Нова Загора, Основно училище „Христо Ботев" с. Съдиево, Основно училище „Иларион Макариополски" с. Любенова махала, Основно училище „П. Р. Славейков" с. Кортен, Основно училище „Св. Паисий Хилендарски" с. Стоил войвода, Средно училище „Христо Ботев" гр. Нова Загора и Средно училище „Иван Вазов" гр. Нова Загора да бъдат включени в списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2023/2024г.

2. Възлага на кмета на Община Нова Загора да предприеме необходимите действия за включване на детските градини и училища по т. 1.

(Решението е прието с 26  гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 896

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/31.08.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

             Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за утвърждаване на маломерни и слети паралелки в училищата на територията на Община Нова Загора за учебната 2023/2024 год.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по култура, образование и вероизповедания.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 896

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 68, ал.1, т.2 и т. З от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование:

1. Общински съвет - Нова Загора дава съгласие за съществуването на маломерни и слети паралелки в училищата съгласно Приложение №1 - неразделна част от решението.

2. Средствата за дофинансиране на маломерните и слети паралелки ще бъдат осигурени след утвърждаване на Списък-Образец № 1 за учебната 2023/2024 год.

(Решението е прието с 26  гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 897

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/31.08.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

             Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задание, даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и план - схема за елементите на техническата инфраструктура в границите на урбанизираните територии за обект: „Присъединяване на фотоволтаична електрическа централа към електроразпределителната мрежа, в УПИ 1-2, кв. 4, е. Радецки, общ. Нова Загора” и изразяване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през общински поземлени имоти в с. Радецки, общ. Нова Загора.

Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

(Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 897

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 1, ал. 5, ал. 7 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданието, съставено от възложителя.

2. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план----Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и план - схема за елементите на техническата инфраструктура в границите на урбанизираните територии за обект: „„Присъединяване на фотоволтаична електрическа централа към електроразпределителната мрежа, в УПИ1-2, кв. 4, с. Радецки, общ. Нова Загора”.

3. Изразява предварително съгласие по чл. 193, ал. 1 от ЗУТ за учредяване право на прокарване през общински поземлен имот ПИ 61340.18.101 по КККР на с. Радецки, общ. Нова Загора.

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на оспорване.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с:  23 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 898

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/31.08.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

             Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задания, даване на разрешение за изменение на Общ устройствен план и изработване на подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ 24760.63.76 и ПИ 24760.63.609 по КККР на с. Дядово, общ. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 898

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 134, ал.1, т.1 и ал. 3, чл. 136, ал. 1, чл. 124, ал. 1 и ал. 3, чл. 124а, ал. 1, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданията, съставени от възложителя.

2.Разрешава изменение на действащия Общ устройствен план за следните поземлени имоти:

- ПИ 24760.63.76 по КККР на с. Дядово, общ. Нова Загора, местност „Чилиндеря“, целия с площ 26605 кв. м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: пасище, Категория на земята: 10, отреждане съгласно ОУП - необработваеми земеделски земи - насища и мери.

- ПИ 24760.63.609 по КККР на с. Дядово, общ. Нова Загора, местност „Чилиндеря“, целия с площ 28897 кв. м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, Категория на земята: 10, отреждане съгласно ОУП - необработваеми земеделски земи - пасища и мери.

3. Разрешава изработването на проект за ПУП - ПЗ, след одобряване на изменението на ОУП, на осн. чл. 134, ал. 3 от ЗУТ.

Изработването и процедирането на изменението на ОУП е за сметка на заинтересованото лице - собственик на имота, съгласно чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ.

Решението на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината.

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на оспорване.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с:  25 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 899

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/31.08.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

             Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задания, даване на разрешение за изменение на Общ устройствен план и изработване на подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ 02734.48.2 по КККР на с. Баня, местност „Марашлъка“, общ. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 899

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 3, чл. 136, ал. 1, чл. 124, ал. 1 и ал. 3, чл. 124а, ал.1, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданията, съставени от възложителя.

2. Разрешава изменение на действащия Общ устройствен план за ПИ 02734.48.2 по КККР на с. Баня, местност „Марашлъка“, общ. Нова Загора, целия с площ 4508 кв. м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Изоставена нива, Категория на земята: 9, отреждане съгласно действащия ОУП - „Рекрационна устройствена зона за курорт и отдих“, като с изменението се предвиди „Предимно производствена зона“.

3. Разрешава изработването на ПУП - ПЗ, след одобряване на изменението на ОУП, на осн. чл. 134, ал. 3 от ЗУТ.

Изработването и процедирането на изменението на ОУП е за сметка на заинтересованото лице - собственик на имота, съгласно чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ.

Решението по реда на чл. 124 от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината.

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на оспорване.

(Решението е прието след поименно гласуване с:  23 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 900

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/31.08.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

             Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за одобряване на задания, даване на разрешение за изменение на действащ Общ устройствен план и изработване на подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ 02734.45.1 по КККР на е. Баня, местност „Бялата пръст“, общ. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 900

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 3, чл. 136, ал. 1, чл. 124, ал. 1 и ал. 3, чл. 124а, ал. 1, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общинския съвет Нова Загора реши:

1. Одобрява заданията, съставени от възложителя.

2. Разрешава изменение на действащия Общ устройствен план за ПИ 02734.45.1 по КККР на с. Баня, местност „Бялата пръст“, общ. Нова Загора, целия с площ 11199 кв. м., с трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Изоставена нива, Категория на земята: 9, отреждане съгласно действащия ОУП - „Рекреационна устройствена зона за курорт и отдих“, като с изменението се предвиди „Предимно производствена зона“.

3. Разрешава изработването на Г1УП - ПЗ, след одобряване на изменението на ОУП, на осн. чл. 134, ал. 3 от ЗУТ.

Изработването и процедирането на изменението на ОУП е за сметка на заинтересованото лице - собственик на имота, съгласно чл. 124а. ал. 5 от ЗУТ.

Решението по реда на чл. 124 от ЗУТ на Общински съвет Нова Загора да се разгласи с обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, като се постави на определените за това места в сградата на общината и се публикува на интернет страницата на общината.

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на оспорване.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с: 23 гласа За и 2 гласа Въздържали се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 901

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/31.08.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

             Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за прекратяване на съсобственост между Община Нова Загора и Николай Василев Бъчваров, чрез покупко-продажба на поземлен имот с идентификатор 51809.501.1101, ведно с находящите се в него сгради по КККР на гр. Нова Загора, част от УПИ V-KOO, кв. 83 по ПУП на гр. Нова Загора, обл. Сливен.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по общинска собственост, стопанска политика и екология.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 901

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 36 от ЗС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора разрешава прекратяване на съсобствеността в УПИ V-KOO, кв. 83 по ПУП на гр. Нова Загора, обл. Сливен, чрез продажба на поземлен имот с идентификатор 51809.501.1101 по КККР на гр. Нова Загора с площ 355 кв. м, трайно предназначение на територията урбанизирана: начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, ведно с находящите се в него сгради с идентификатори: едноетажна масивна сграда с идентификатор 51809.501.1101.1 със ЗП 63 кв. м, едноетажна масивна сграда с идентификатор 51809.501.1101.2 със ЗП 47 кв. м, едноетажна масивна сграда с идентификатор 51809.501.1101.3 със ЗП 14 кв. м, едноетажна масивна сграда с идентификатор 51809.501.1101.4 със ЗП 14 кв. м, едноетажна масивна сграда с идентификатор 51809.501.1101.5 със ЗП 13 кв. м по КККР на Нова Загора на Николай Василев Бъчваров.

2. На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 24, ал. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет - Нова Загора одобрява изготвената от оценител на имоти пазарна оценка в размер 54 250, лв. (петдесет и четири хиляди двеста и петдесет) лв., без включен ДДС за продажба на частта на Община Нова Загора в УПИ V-KOO, кв. 83 по ПУП на гр. Нова Загора, обл. Сливен, представляваща ПИ с идентификатор 51809.501.1101 с площ 355 кв.м., трайно предназначение на територията урбанизирана: начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), ведно с находящите се в него сгради с идентификатори: едноетажна масивна сграда с идентификатор 51809.501.1101.1 със ЗП 63 кв. м, едноетажна масивна сграда с идентификатор 51809.501.1101.2 със ЗП 47 кв. м, едноетажна масивна сграда с идентификатор 51809.501.1101.3 със ЗП 14 кв. м, едноетажна масивна сграда с идентификатор 51809.501.1101.4 със ЗП 14 кв. м, едноетажна масивна сграда с идентификатор 51809.501.1101.5 със ЗП 13 кв. м по КККР на Нова Загора.

3. Общински съвет - Нова Загора упълномощава Кмета на Общината да сключи договор за прекратяване на съсобствеността чрез покупко – продажба с Николай Василев Бъчваров.

 

 (Решението е прието след поименно гласуване с: 24 гласа За и 1 глас Въздържал се)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 902

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/31.08.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

             Галя Захариева - Кмет на Община Нова Загора внесе Предложение за кандидатстване с Концепция за интегрирани териториални инвестиции по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по нормативна уредба, законосъобразност на актовете на ОбС и гражданските права.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 902

1. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет - Нова Загора дава съгласие Община Нова Загора, да кандидатства с Концепция за интегрирани териториални инвестиции по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021 - 2027 е проект „Регионална търговско-туристическа зона“.

2. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет - Нова Загора дава съгласие Община Нова Загора да бъде Водещ партньор при подготовката, подаването и изпълнението на Концепция за интегрирани териториални инвестиции.

3. На основание чл. 59, ал.1 и във връзка е чл. 61, ал. 1 от ЗМСМА Общински съвет - Нова Загора дава съгласие Кметът на Община Нова Загора да подпише Партньорско споразумение.

(Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 903

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/31.08.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

             Сергей Радилов - Председател на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Златка Ангелова Атанасова от гр. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 903

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Златка Ангелова Атанасова от гр. Нова Загора в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 904

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/31.08.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

                         Сергей Радилов - Председател на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Валентина Михайловна Минчева от гр. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 904

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Валентина Михайловна Минчева от гр. Нова Загора в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

(Решението е прието след поименно гласуване с 24 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 905

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/31.08.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

              Сергей Радилов - Председател на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Живко Стоянов Чолаков от гр. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 905

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Живко Стоянов Чолаков от гр. Нова Загора в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 906

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/31.08.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

              Сергей Радилов - Председател на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Йордана Русева Стоянова от гр. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 906

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Йордана Русева Стоянова от гр. Нова Загора в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 907

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/31.08.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Стефка Величкова Монева от гр. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 907

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Стефка Величкова Монева от гр. Нова Загора в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 908

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/31.08.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Йордан Александров Димитров жител на с. Кортен, общ. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 908

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Йордан Александров Димитров, жител на с. Кортен, общ. Нова Загора в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 25  гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 909

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/31.08.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

              Сергей Радилов - Председател на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Павлин Стефанов Митев, жител на с. Съдиево, общ. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 909

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Павлин Стефанов Митев, жител на с. Съдиево, общ. Нова Загора в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 910

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/31.08.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

             Сергей Радилов - Председател на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Елица Николаева Славова от гр. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 910

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Елица Николаева Славова от гр. Нова Загора в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 23 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 911

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/31.08.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

             Сергей Радилов - Председател на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Радка Иванова Димитрова, жител на с. Кортен, общ. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 911

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Радка Иванова Димитрова, жител на с. Кортен, общ. Нова Загора в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 912

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/31.08.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

            Сергей Радилов - Председател на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Бонка Бонева Стайкова, жител на с. Любенова махала, общ. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 912

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Бонка Бонева Стайкова, жител на с. Любенова махала, общ. Нова Загора в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 26

 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 913

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/31.08.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

             Сергей Радилов - Председател на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Катя Анастасова Кънева от гр. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 913

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Катя Анастасова Кънева от гр. Нова Загора в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 25 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)

 

 

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 914

ОТ ПРОТОКОЛ № 58/31.08.2023 г.

НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

НОВА ЗАГОРА

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

             Сергей Радилов - Председател на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и спорт внесе Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ на Иванка Георгиева Димитрова, жител на с. Брястово, общ. Нова Загора.

            Нейчо Минчев - Председател на Общински съвет Нова Загора прочете становище на Постоянна комисия по социална политика, здравеопазване и спорт.

            (Становището е неразделна част от настоящия протокол.)

            Предложението не породи разисквания и Общинският съвет прие

 

Р ЕШ Е Н И Е

№ 914

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Нова Загора дава съгласие да бъде предоставена еднократна финансова помощ на Иванка Георгиева Димитрова, жител на с. Брястово, общ. Нова Загора в размер на 250 лв. от общинския бюджет.

Разходите да бъдат осигурени от бюджет „Местни дейности", дейност „Общинска администрация", § 42-14.

 

(Решението е прието след поименно гласуване с 26 гласа За)

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

(Н. МИНЧЕВ)