Приемане на мнения и становища по Анализа и Националната карта на социалните услуги

Уважаеми жители на община Нова Загора,
В изпълнение на чл. 48, ал. 1 от Наредба за планирането на социалните услуги и в съответствие с дадени от Агенция за социално подпомагане методически насоки, Община Нова Загора предоставя на Вашето внимание Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за Национална карта на социалните услуги.
Мнения, становища и предложения по Анализа и Националната карта могат да бъдат направени в 30-дневен срок, считано от публикуване на настоящето съобщение на електронна поща:  obshtina@nova-zagora.org и депозирани в писмен вид в „Информационен център“  на Община Нова Загора.