ПРОДЪЛЖАВА ПОДПОМАГАНЕТО С ТОПЪЛ ОБЯД ЗА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ОТ ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

                                                                                                  
ПРОДЪЛЖАВА ПОДПОМАГАНЕТО С ТОПЪЛ ОБЯД ЗА НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ОТ  ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
Община Нова Загора изпълнява Проект „Топъл обяд в община Нова Загора“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс (ПХОМП ЕСФ+).
По проекта се предоставя топъл обяд на 190 лица всеки работен ден от гр. Нова Загора и населени места от общината, които отговарят на критериите за допустимост на целевите групи. Потребителите на топъл обяд получават супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт.
Чрез изпълнение на проекта се подпомага постигането на националните и европейски цели и приоритети, свързани с намаляване на бедността справяне с проблема на материалните лишения чрез подпомагане с храни. Основните цели на операцията са:

  • Осигуряване на здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава;
  • Осигуряване на подкрепа за преодоляване на основните идентифицирани лишения от храна и основни материали за осигуряване на нормални условия за живот на хора, които живеят в крайна бедност, изпитват тежки материални лишения и живеят в социална изолация;
  • Справяне с проблема на материалните лишения чрез подпомагане с храни и основна материална помощ;
  • Смекчаване и намаляване на бедността и преодоляване на социалното изключване

До момента 233 лица са преминали през услугата топъл обяд, като потребителите са от гр. Нова Загора и двадесет и три населени места в общината.
 В допълнение към предоставянето на топъл обяд се посочват и съпътстващите мерки, съответстващи на конкретните нужди на представителите на целевите групи.
 Срок за изпълнение на проекта: от 01.10.2022 г. до 30.09.2025 г. в размер : 520 533,12 лв.