Проведе се информационно събитие по представяне на дейности и резултати по проект BG05SFPR002-2.001-0058-C01 „Грижа в дома - община Нова Загора”

                                                              
На 5 декември 2023 г. в Клуб на дейците на културата, град Нова Загора се проведе комуникационна проява по представяне на проект BG05SFPR002-2.001-0058-C01 „Грижа в дома - община Нова Загора”.
На събитието присъстваха: Галя Захариева – кмет на Община Нова Загора, Ивайло Енев – зам.-кмет и ръководител на проекта, Евелина Аврамова – началник отдел „Здравеопазване и социални услуги“, административният екип на проекта и екипа за управление на услугата, домашни помощници, потребители, представители на социалните услуги на територията общината, служители на Дирекция „Социално подпомагане“ и Дирекция „Бюро по труда“, представители на пенсионерски клубове и други организации, граждани както и медии.
Г-жа Цветанка Радева, ст. експерт, отдел „ЗСУ“ откри срещата, представяйки участниците в нея, след което г-жа Захариева и г-н Енев приветстваха множеството присъстващи, уважили събитието.
Представена бе презентация, в която в детайли бяха очертани основните параметри на проекта: цели, дейности, екип, ред и условия за ползване на услугите, постигнатите резултати.
Проектът цели да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа на територията на град Нова Загора и малките населени места в общината.
От стартирането му до настоящия момент повече от 230 лица са се възползвали от социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, предоставяни им от: 73 домашни помощници, 2 медицински лица и 1 психолог.
Срокът за изпълнение на проекта е до 06.02.2024 г. и се реализира по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

Проект BG05SFPR002-2.001-0058-С01 „Грижа в дома - община Нова Загора”,
Процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома”, финансирана от Европейския социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.