Обявление №АГ-05-8/10.01.24г. за изработен проект за изменение на ПУП- ПРЗ, като самостоятелна съставна част на КПИИ съдържащ следните съставни части: Инвестиционен проект- "Двуфамилна жилищна сграда с ОСД" и Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ X,кв.138