Заповед № РД-29-135/13.02.2024 г. за одобрен проект на Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ I по ПУП, /ПИ 51809.510.5587 по КККР/ кв. 2 кв. Изток/Бивше ДЗС/ на гр. Нова Загора, общ. Нова Загора