Заповед № РД-29-141/19.02.2024 г. за одобрен проект за изменение на ПУП – План за регулация за УПИ X-89 и УПИ XI - 89, кв. 19 по ПУП на с. Коньово, общ. Нова Загора