Съобщение за изработен проект за ПУП - Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: "Кабелно захранване от ТП "ОТП Краварник" за ФЕЦ 200 kWp в ПИ по КККР на с. Кортен, общ. Нова Загора"