Заповед № РД-29-156/20.02.2024 г. за одобрен проект за изменение на ПУП-План за регулация за УПИ I-75 и XIII-75, /ПИ24760.501.75 и ПИ 24760.501.411 по КККР/, кв. 30 по ПУП на с. Дядово, общ. Нова Загора