Заповед №РД-29-77/24.01.2024 г. за одобрен проект за изменение на ПУП - План за регулация и застрояване за УПИ I/ПИ 51809.501.628/ и УПИ XX/ПИ 51809.501.627/, кв.24 по ПУП на гр. Нова Загора