Заповед № РД-29-163/23.02.2024 г. за одобрен проект за изменение на ПУП – План за регулация за УПИ X-103, кв. 22 по ПУП на с. Омарчево, общ. Нова Загора