Девето заседание на ОбС Нова Загора

Поредното девето заседание на местния парламент се проведе на 13 май. В определения дневен ред бяха включени 7точки, след което бяха одобрени и добавени още 6 точки. Всички те бяха дискутирани и приети с мнозинство. По предложенията на т. 2 и 3 бяха избрани представители за участие в Общото събрание на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Иван Селимински“ Сливен и Общото събрание на „ВиК-Сливен“ ООД гр. Сливен. Беше упълномощен и представител на Община Нова Загора в Общото събрание на „Дружеството за заетост и структурно развитие - Нова Загора" ООД.
След изчерпване на точките в дневния ред и дадената възможност за питания, обръщения и декларации, председателят на Общински съвет Нова Загора Георги Николов закри заседанието.