Проект "Топъл обяд в община Нова Загора"


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016“
BG05FMOP001-3.002

Кметът на община Нова Загора Николай Грозев подписа договор за финансиране на проект „Топъл обяд в община Нова Загора”. Проектът се реализира по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, с финансовата подкрепа на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица и подкрепата на Европейския съюз.
В рамките на изпълнението му 55 лица в затруднено социално положение и семейства в риск, определени в сътрудничество с Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Нова Загора, ще получават топъл обяд за период от 8 месеца. Дейността ще обхване жители на града и общината, които са на месечно подпомагане; с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи, получаващи минимални пенсии или скитащи и бездомни.
Проектът стартира в началото на месец септември 2016 г., като създадената Обществена трапезария предоставя топъл обяд на потребители от Нова Загора, Брястово, Сокол, Кортен, Питово, Съдиево, Еленово и Полско Пъдарево от 26.09.2016 г.
Предвижда се и предоставяне на съпътстващи услуги: индивидуално/групово консултиране и съдействие за ползване на социални и/или административни услуги, за подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги, за управление на семейния бюджет, за здравословно и балансирано хранене, както и индивидуално и групово консултиране в отговор на конкретни нужди и проблеми на потребителите.

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица. Община Нова Загора носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приема, като официална позиция на Европейския съюз или  на Агенция за социално подпомагане.”