Община Нова Загора с нов спечелен проект по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

На 19.10.2016 г. в Министерство на регионалното развитие и благоустройството кметът на Община Нова Загора подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 16RFOP001-2.001-0175-C01. С него ще бъде реализирано проектното предложение BG16RFOP001-2.001-0175 „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на град Нова Загора – център“ по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорните центрове в периферните райони“. Предвижда се дейностите по проекта да бъдат осъществени в рамките на 30 месеца, като финансирането е осигурено от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Общата стойност на подписания договор възлиза на 1 974 621,06 лв., като 1 678 427,91 лв. от тях са европейско съфинансиране, а 296 193,15 лв. – национално.
По повод новоподписания договор по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. кметът Николай Грозев сподели: „Поредният проект, спечелен от Общината, стана факт. Още пет жилищни сгради в Нова Загора ще бъдат обновени и санирани. Чрез средствата, предоставени от Европейския съюз, продължаваме да развиваме нашия град, така че той все повече и повече да придобива облика на едно добро място за живеене, развитие и препитание на хората.“
В рамките на изпълнението на проекта ще бъдат извършени дейности, довеждащи до намаляване на експлоатационните разходи за сградите и удължаване на техния жизнен цикъл. Целта е да бъде достигнат най-малко клас на енергопотребление „С“ във всяка жилищна сграда. Нов облик ще придобият блоковете, находящи се на ул. „Васил Левски“ № 36, ул. „Васил Левски“ № 46, ул. „Васил Левски“ № 51, ул. „Васил Левски“ № 32 и ул. „Васил Левски“ № 47.

Този документ е създаден в рамките на договор № BG16RFOP001-2.001-0175-C01/19.10.2016 г. „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на град Нова Загора - център“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Нова Загора и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 2020