Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на град Нова Загора – център

Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на град Нова Загора – център

ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020

Договор № BG16RFOP001-2.001-0175-C01/19.10.2016 г.

Процедура №  BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”

Проектното предложение съответства на „Общинския план за развитие на Община Нова Загора 2014 – 2020 г.”:  Приоритет 9: "Подобряване на здравната, образователната, социалната и културната инфраструктура, интегриране на малцинствените групи и подобряване качеството на живот", Специфична цел 1: "Повишаване качеството на предлаганите услуги, ремонт, оборудване и внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на здравната, социалната, образователната и културна инфраструктура".

Проектът предвижда въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 5 многофамилни жилищни сгради в гр. Нова Загора с административни адреси:

 ул. „Васил Левски” № 36;

 ул. „Васил Левски” № 46;

 ул. „Васил Левски” № 51;

 ул. „Васил Левски” № 32;

 ул. „Васил Левски” № 47.

Тип на публикацията: