Проект на Община Нова Загора за подготвителни дейности по подмярка 19.1, мярка 19 на ПРСР 2014-2020

Проект на Община Нова Загора за подготвителни дейности

по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”

на мярка 19 «Водено от общностите местно развитие» от ПРСР 2014 – 2020 г.,

Договор с рег. № РО50-167/07.12.2015, Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Срок за изпълнение на договора: 07.12.2015 - 07.09.2016 г.

Целта на проекта е Община Нова Загора да получи подкрепа при подготовка на местните общности за прилагането на подхода „Водено от общностите местно развитие”(ВОМР) за изграждането на капацитет за изготвяне на стратегия за Водено от общностите местно развитие., което да създаде реална възможност за развитие чрез социално приобщаване, намаляване на бедността и миграцията, активиране на предприемачеството чрез разнообразни дейности и форми на заетост и устойчиво използване на ресурсите.

В изпълнение на дейностите по проекта беше формирано публично-частно партньорство на територията на общината, беше учредена Местна инициативна група – Нова Загора. (МИГ – Нова Загора)

Беше популяризиран подходът ВОМР, проведе се Проучване на територията и се изготви Териториален и социално-икономически анализ. Беше разработена Стратегия на МИГ – Нова Загора.

По проекта бяха организирани и проведени обучения на местни лидери, на представители на партньорите и членове на екипа по проекта.

Тип на публикацията: