Уведомления

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

Съобщение за публично обявяване за извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т.2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31520768/29.06.2017г. за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

Съобщение за публично обявяване за извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т.2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31520764/22.06.2017г. за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

Съобщение за публично обявяване за извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т.2 от Закона за водите за служебно изменение на разрешително № 31520763/21.06.2017г. за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

Обява за открит обществен достъп на Доклад за безопасност на ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД
Допълнителна информация към Доклад за безопаност на ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД
 

Във връзка с чл.6, ал.10, т.2 от  Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и предоставена в Община Нова Загора информация за инвестиционно предложение за обект Заведение за хранене и вилни сгради в Поземлен имот с идентификатор №02734.58.10, по КК на с. Баня, община Нова Загора, област Сливен.

Във връзка с чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и предоставена в Община Нова Загора информация за инвестиционно предложение за обект Водовземане от подземни води чрез един нов тръбен кладенец за водоснабдяване на производствената площадка в гр. Нова Загора, обл. Сливен.

Съобщение за започване на процедура за водовземане от повърхностен воден обект - язовир "Жребчево" 

Във връзка с чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и предоставена в Община Нова Загора информация за инвестиционно предложение за обект Предприятие за преработка на картофи в УПИ I, кв. 15, с. Баня, общ. Нова Загора

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Община Нова Загора обявява четиринадесет дневен срок /28.12.2018 - 10.01.2019 г./ за изразяване на становища от заинтересовани лица за инвестиционно предложение за обект: "Изграждане на система за капково напояване на лозово насаждение от близо 130 дка в землището на село Полско Пъдарево, общ. Нова Загора с възложител "ГН АГРО" ООД, гр. Пловдив

Община Нова Загора обявява четиринадесет дневен срок за изразяване на становища във връзка с "Предприятие за преработка на картофи в УПИ I, кв. 15, с. Баня, общ. Нова Загора

Съобщение за промени в инвестиционното предложение "Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора"

Съобщение за открит обществен достъп до проект на решение за актуализиране на комплексно разрешително (КР) №50/2005 г. на ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД за експлоатация на инсталации

Уведомление до всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционно предложение: "Повишаване на ефективността и модернизация на сероочистващи инсталации (СОИ) в " ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2"ЕАД"

Община Нова Загора обявява четиринадесет дневен срок /09.07.2018-22.07.2018/ за изразяване на становища от заинтересуваните лица във връзка с инвестиционно предложение "Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за осособената територия, обслужвана от "ВиК Сливен" ООД, гр. Сливен

Становище на ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура"

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения 

Община Нова Загора обявява четиринадесет дневен срок /20.04.2018г.-03.05.2018г./ за  изразяване на становища от заинтересувани лица във връзка с  инвестиционното предложение  за обект: „Въвеждане в експлоатация на  котел на твърдо гориво, система за отопление на цех за производство на мебели, търговска и административна част както и дробилка за дървен материал.” в гр.Нова Загора, общ. Нова Загора

Oбщина Нова Загора обявява четиринадесет дневен срок /29.03.2018г.-11.04.2018г./ за  изразяване на становища от заинтересувани лица във връзка с „Изграждане на автомивка и сондажен кладенец”  в ПИ № 51809.503.3196 по кадастралната карта на гр.Нова Загора, общ. Нова Загора  ​

Обява за инвестиционно предложение за "Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия, обслужвана от "ВиК - Сливен" ООД, гр. Сливен 

Община Нова Загора обявява четиринадесет дневен срок /26.03.2018г.-08.04.2018г./ за  изразяване на становища от заинтересувани лица относно информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение  „Изграждане на кравеферма за отглеждане на 100 броя крави”  в ПИ № 062019 в землището на с. Кортен, общ. Нова Загора