Уведомления

Община Нова Загора обявява четиринадесет дневен срок за изразяване на становища във връзка с "Предприятие за преработка на картофи в УПИ I, кв. 15, с. Баня, общ. Нова Загора

Съобщение за промени в инвестиционното предложение "Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора"

Съобщение за открит обществен достъп до проект на решение за актуализиране на комплексно разрешително (КР) №50/2005 г. на ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД за експлоатация на инсталации

Уведомление до всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционно предложение: "Повишаване на ефективността и модернизация на сероочистващи инсталации (СОИ) в " ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2"ЕАД"

Община Нова Загора обявява четиринадесет дневен срок /09.07.2018-22.07.2018/ за изразяване на становища от заинтересуваните лица във връзка с инвестиционно предложение "Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за осособената територия, обслужвана от "ВиК Сливен" ООД, гр. Сливен

Становище на ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура"

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения 

Община Нова Загора обявява четиринадесет дневен срок /20.04.2018г.-03.05.2018г./ за  изразяване на становища от заинтересувани лица във връзка с  инвестиционното предложение  за обект: „Въвеждане в експлоатация на  котел на твърдо гориво, система за отопление на цех за производство на мебели, търговска и административна част както и дробилка за дървен материал.” в гр.Нова Загора, общ. Нова Загора

Oбщина Нова Загора обявява четиринадесет дневен срок /29.03.2018г.-11.04.2018г./ за  изразяване на становища от заинтересувани лица във връзка с „Изграждане на автомивка и сондажен кладенец”  в ПИ № 51809.503.3196 по кадастралната карта на гр.Нова Загора, общ. Нова Загора  ​

Обява за инвестиционно предложение за "Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия, обслужвана от "ВиК - Сливен" ООД, гр. Сливен 

Община Нова Загора обявява четиринадесет дневен срок /26.03.2018г.-08.04.2018г./ за  изразяване на становища от заинтересувани лица относно информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение  „Изграждане на кравеферма за отглеждане на 100 броя крави”  в ПИ № 062019 в землището на с. Кортен, общ. Нова Загора