Телефонен указател

Длъжност

Име и фамилия

ТЕЛЕФОНИ

ВЪТР.

ФИКСИРАНИ

 

 

ТЕЛЕФОННА ЦЕНТРАЛА

 

303

6 2120, 6 2121, 6 2122, 6 2123

5 70 03

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Кмет

Галя Захариева

 

 

Заместник кмет

Ивайло Енев

327

5 70 27

Заместник кмет

Нина Генчева

321

5 70 21

Заместник кмет Иванка Михова 319 5 70 19

Секретар на община

Ангел Стойчев

301

6 2140, 5 7001

 
Председател на ОбС Константин Тачев 384 5 70 84
 
         Звено „Административно и техническо обслужване на общински съвет”
Главен експерт Мария Стефанова 382 5 70 82
Специалист Жулиана Колева 382 5 70 82
 

Ст. експерт „ОМП”

Севдалин Спасов

366

6 2838, 5 7066

Финансов контрольор

Дарина Димитрова

315

5 70 15

 

Звено „Вътрешен одит”

Ръководител

Теодор Михайлов

337

5 70 37

Вътрешен одитор

 

338

5 70 38

 

О Б Щ А    А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВА И АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ”

Директор

 

 

 

 

Отдел „Счетоводен”

Началник отдел

Радка Димитрова

307

6 28 42, 5 70 07

Ст. счетоводител

Веселин Василев

311

6 28 40, 5 70 11

Старши експерт

Нина Енева

308

5 70 08

Счетоводител

Лидия Телбизова

310

5 70 10

Счетоводител

Силвия Тодорова

306

5 70 06

Счетоводител

Радомира Богданова

305

5 70 05

Счетоводител

Румяна Али

312

5 70 12

Счетоводител

Пепа Гичева

313

5 70 13

Технически сътрудник

Светла Стоянова

368

5 70 68

Технически сътрудник

Станка Семова

367

5 70 67

 

Отдел „Бюджет, ТРЗ и управление на човешките ресурси”

Началник отдел

Веселина Милева

317

6 56 20

5 70 17

Старши експерт

Станимира Георгиева

317

5 70 17

Старши експерт Диана Димитрова 317 5 70 17

Старши експерт

Кремена Стоянова

318

5 70 18

 

Отдел „Правен”

Началник отдел

Сергей Дериволков

349

6 21 64, 5 70 49

Старши юрисконсулт

Олга Бишир

347

6 21 64, 5 70 47

Юрисконсулт

Снежана Николова

348

6 21 64, 5 70 48

Отдел „ГРАО”

Началник отдел

Мария Койчева

344

6 36 09,

5 70 44

Старши експерт

Красимира Петрова

345

5 70 45

Младши експерт

Светла Йорданова

342

5 70 42

Старши специалист

Галина Енчева

343

5 70 43

Старши специалист

Мариета Георгиева

346

5 70 46

 

Отдел „Административно и информационно обслужване на населението”

Началник отдел

Атанас Бинев

356

5 70 56

Системен администратор

Анелия Иванова

318

5 70 18

Главен специалист

Специалист

Светла Илиева

Динка Дечева

371

5 70 71

6 32 17

Специалист

Миленка Георгиева

317

5 70 17

Специалист

Светлана Кайракова

 

 

Старши специалист  Полина Петрова 303 6 70 03

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Главен архитект

Доротея Христова

340

5 70 40

 

ДИРЕКЦИЯ „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СТОПАНСКА ПОЛИТИКА”

Директор

Тони Димитрова

355

5 70 55

 

Отдел „Местни данъци и такси”

Началник отдел

Павлина Стойнова

390

6 21 41

Старши инспектор

Радост Василева

380

5 70 80

Технически сътрудник

Теодора Димитрова

369

5 70 69

Технически сътрудник

Николинка Георгиева

370

5 70 70

Старши инспектор

Милена Кръстева

364

5 70 64

Счетоводител

Анна Чапърова

364

5 70 64 

Юрисконсулт

Диана Грозева

364

5 70 64

Старши инспектор

Мария Сивкова

395

5 70 95

Старши инспектор

Ивета Генчева

392

5 70 92

Инспектор

Диана Стоянова

394

5 70 94

Отдел „Териториално и селищно устройство и контрол на строителството”

Началник отдел

Пламен Юнгарев

320

5 70 20

Старши специалист

Светломир Койчев

320

5 70 20

Старши специалист

Екатерина Иванова

328

5 70 28

       

Специалист

Динко Колев

329

5 70 29

Специалист

Динко Симеонов

329 

5 70 29

Специалист

Стоян Д. Стоянов

329 

5 70 29

Старши специалист Гергана Николова 330 5 70 30

Старши специалист

Антония Дочева

331

5 70 31

 Главен специалист

Панайот Пенев

356

5 70 56

 

Отдел „Кадастър, регулация и вертикална планировка”

Началник отдел

Данка Иванова

360

5 70 60

Старши специалист

Радка Минова

359

5 70 59

Старши специалист

Милка Петрова

363

5 70 63

Старши специалист

Диана Жилкова

Старши специалист

Крася Донева

362 5 70 62

Специалист

Мария Ил. Маринова

Отдел „Европейски фондове и програми”

Началник отдел

Деница Динева

335

5 70 35

Старши специалист

Звезделина Тодорова

Старши специалист

Даниел Йорданов

357

5 70 57

Главен експерт

Даниела Иванова

Старши специалист

Нина Динчева

 

Отдел „Общинска собственост, транспорт и туризъм”

Началник отдел

Веселина Трънова

352

5 70 52

Главен експерт

Яна Колева

353

5 70 53

Старши специалист

Недка Славова

354

5 70 54

Главен специалист

Керанка Цонева

388

5 70 88

Старши експерт

Велина Славова

350

5 70 50

 

Отдел „Култура, медийна политика и интеграция на малцинствата”

Началник отдел

Станимира Кънчева

324

64162, 57024

Специалист

Стела Стефанова

323

5 70 23

 

 

339

5 70 39

Младши експерт

Петя Василева

Старши специалист

Мария Арабаджиева

Старши специалист Милица Добрева 339 5 70 39

 

Отдел „Образование, младежки дейности и спорт”

Началник отдел

Соня Петрова

 

 

Секретар на  МКБППМН

Веска Вълчева

 

6 26 42

Главен специалист

Жечка Павлева

 

 

Главен счетоводител

Валентина Копринкова

 

 

Счетоводител

Станка Михова

 

 

Счетоводител

Боряна Томова

 

 

Счетоводител

Гергана Гичева

 

 

Отдел „Здравеопазване и социални услуги”

Началник отдел

Евелина Аврамова

 

 

Старши експерт

Цветанка Радева

 

 

Старши специалист

Красимира Кръстева

 

 

Главен счетоводител

Зина Кирова

 

 

Счетоводител

Йорданка Колева

 

 

Специалист

Иванка Минчева

 

 

Отдел „Екология, чистота и озеленяване”

Началник отдел

Мадлена Куртева

333

5 70 33

Младши експерт Миглена Михайлова   5 70 33

Старши специалист

Мария Жекова

332

5 70 32

Старши специалист Мария Димитрова 332 5 70 32

Информационен център

Деловодство №1

Светла Илиева

371

63217, 57071

Деловодство №2

Динка Дечева

Работно място №3/ОСТТ

Петя Зарова

373

63217, 5 70 73

Работно място №4/ТСУКС

Ивелина Иванова

374

5 70 74

Работно място №5/ГРАО

Величка Башева

375

5 70 75

Работно място №6

 

376

5 70 76

Каса №1

Светла Стоянова

368

5 70 68

Каса №2

Станка Семова

367

5 70 67

 

МДТ /информационен център/

Работно място №1

 

380

5 70 80

Работно място №2

 

Каса №3

Теодора Димитрова

369

5 70 69

Каса №4

Николинка Георгиева

370

5 70 70

Фоайе

 

364

5 70 64

Охрана

 

365

5 70 65

Дежурен ОбСС

 

341

65747, 57041

 

Звено „Служба за контрол и охрана”

Старши специалист

Стойко Донев

365

5 70 65

Охранител

Румен Христов

Охранител

Станьо Динев

Охранител

Димитър Димитров

Звено за защита на потребителите

Инспектор

Ивелина Йорданова

 

0457 / 62128

 

Главен специалист

Ирина Кръстева

 

Общинско предприятие „Обредни дейности”

Директор

Стоянка Вълчева

 

6 56 21

Главен счетоводител

Моника Борисова

 

Личен състав

Доанета Колева

 

Офис за военен отчет

Началник

Валентин Мишев

 

6 21 52

 

Исторически музей

Директор

Генчо Димитров

 

6 31 64

 

 

 Мемориален комплекс "Дом на доброто"   0885 83 00 43
 

Дневен център за деца с уреждания – с. Асеновец

Директор

Цонка Милева

 

04522 / 9913

 

Домове за стари хора – с. Баня

Директор

Янка Симеонова

 

0457 / 62234

 

Домашен социален патронаж

Управител

Катя Иванова

 

6 39 38

Главен счетоводител

 

 

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост

Управител

Мануела Добрева

 

0457 / 62206