Администрация

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

гр. Нова Загора, ул. "24-ти май" No 1, БУЛСТАТ BG 000590597
РАБОТНО ВРЕМЕ
ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИТЕ  8.00  - 17.00 часа
КАСА - 8.00 - 16.00 часа

 

Секретар на Община Нова Загора

Лична информация
Име: Мария Йорданова Стефанова
Телефон: 0457  6 21 40 вътр. 301
Факс: 0457 6 34 03
e-mail: sekretar_nz@abv.bg
Националност: България
Дата на раждане: 05 юни 1985г. 
 

 
Трудов стаж:
2006 - 2017 г. - експерт в Община Нова Загора отдел - "Европейски, фондове и програми" и "Административно и информационно обслужване на населението"
 
Образование и обучение:
Средно образование - СОУ "Иван Вазов"
Висше образование: ВУАРР гр. Пловдив, специалност: Стопанско управление 
 

Старши експерт "ОМП" и управление при кризи - 0457 57033
Секретар на МКБППМН - 0457 62642

Главен архитект на Община - 0457 57030

Звено "Вътрешен одит" - Теодор Михайлов тел.0457 57037
e-mail: zvo_nova_zagora@abv.bg

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Финансова и административна дейност"
Директор - Иванка Михова - тел. :0457 57018,  e-mail: finadmin@nova-zagora.org
    * Отдел "Счетоводен", e-mail: glschet@nova-zagora.org
    * Отдел "Бюджет, ТРЗ и Управление на човешките ресурси", e-mail: budget@nova-zagora.org
    * Отдел "Правен"
    * Отдел "ГРАО", e-mail: esgraon@nova-zagora.org
    * Отдел "Административно и информационно обслужване на населението", e-mail: aion@nova-zagora.org
    * Отдел "Местни данъци и такси" , email: mdt@nova-zagora.org

  СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Регионално развитие и стопанска политика "
Директор  Тони Димитрова- тел. : 0457 57027;
    * Отдел "Териториално и селищно устройство и контрол на строителството"
    * Отдел "Кадастър, регулация и вертикална планировка"
    * Отдел "Европейски фондове и програми"
    * Отдел "Общинска собственост, транспорт и туризъм; email: os_nz@abv.bg
    * Отдел "Образование, младежки дейности, спорт, здравеопазване и социална политика"
    * Отдел "Култура, медийна политика и интеграция на малцинствата" 
    * Отдел "Екология, чистота и озеленяване"